• Maturita

    • Maturita 2020

     ​​​​​​​Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 upravuje:

     • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     • vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
     • Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje       Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania(NÚCEM)

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2019/2020 v predmetoch:

                           17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

                       18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk

                       19. marec 2020 (štvrtok) – matematika

      Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

     • Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov: a) účinné od 01. septembra 2020:
     •  1. Z príslušných ustanovení vyhlášky sa vypúšťa predmet náuka o spoločnosti. Vypustenie písmena c) v § 12. Úprava I. časti prílohy.
     • 2. Žiakom so sluchovým postihnutím sa aj naďalej umožňuje voliť si jeden z predmetov matematika alebo občianska náuka na maturitnej skúške namiesto predmetu cudzí jazyk. Doplnenie § 14 odsekom 11.
     •  b) účinné od 01. septembra 2019: Charakteristika maturitných zadaní a úloh v nich, všeobecné učebné pomôcky, hodnotenie žiakov jednotlivých predmetov maturitnej skúšky a úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením budú uvedené v katalógu cieľových požiadaviek. c
     • c) účinné od 1. septembra 2015:
     • Umožnenie žiakom konať dobrovoľnú maturitnú skúšku nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7).
     • Spresnenie definície PFIČ MS – súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva NÚCEM (§ 76 odsek 5).
     • Zosúladenie ustanovenia o vyjadrení klasifikácie žiakov so skutočnosťou. Klasifikácia žiaka z predmetov, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sa vyjadruje percentom úspešnosti s príslušným percentilom, čo v ustanovení absentovalo (§ 86 odsek 1).
     • Spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú maturitnú skúšku z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky z daného predmetu (§ 88 odseky 1a 2).
     • Spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť maturitnej skúšky po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§ 89 odseky 5 a 6).
     • Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:
     • Predĺženie času administrácie testov EČ MS:
     • a) zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského   jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút.
     • b) z matematiky zo 120 na 150 minút
     •     

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk)

     a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

     b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.  

      Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS (matematika)

     a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.  

     Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2019, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2019, alebo v marci 2020).Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

     ·         ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledky z EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

     ·         Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal maturitnú skúšku z niektorých, najviac však dvoch predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ďalej len ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

     ·         Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2 ).  

     ·         Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

     • Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 03. apríla 2020.
     • Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 08. septembra 2020.
     • Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www. statpedu. sk v časti:
      Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné od  1. 09. 2018.

      

      

      

     • Termíny ústnej formy internej časti MS sú určené nasledovne: 

     Trieda - odbor

     Počet žiakov

     PČOZ MS

     Voľno žiakov na prípravu

     ÚFIČ MS

     IV.A - mechanik nastavovač

     23/0

     30.04.,04.05.-07. 05. 2020

     18.05.2020–22.05. 2020

     25.05.2020–29.05.2020

     IV.B – operátor stavebnej výroby

     20/2

     30.04.,04.05.-07. 05. 2020

     18.05.2020 – 22.05.2020

     25.05.2020–29.05.2020

     IV.C - staviteľstvo

     23/3

     04.05.-05.05.2020 PRaPKÚ

     07.05.2020 OVP

     18.05.2020 – 22.05.2020

     25.05.2020–29.05.2020

     II. H strojárstvo

     stavebníctvo

     14

     06.05.2020 PRaPKÚ

     07.05.2020 OVP

     18.05.2020 – 22.05.2020

     25.05.2020–29.05.2020

          PRaPKÚ – Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

          OVP – Obhajoba vlastného projektu

          Pedagogická rada: 15. 05. 2020                                                     PaedDr. Eva Verníčková

          Uzatvorenie 2. polroka: 13. 05. 2020                                             zástupkyňa riaditeľa školy