• Oznam o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania

     •             Námestovo 12. 06. 2020

       

      R o z h o d n u t i e

      Riaditeľ SOŠt Námestovo, Komenského 496/37 v Námestove  v súlade s par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 11. 06. 2020

      r o z h o d o l

      o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 dňa 19.06.2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov do prvého ročníka :

      • 4 – ročných študijných odborov

      2411 K  mechanik nastavovač                                               3 miesta

      3656 K operátor stavebnej výroby                                       5 miest                      

      3650 M staviteľstvo                                                               4 miesta

       

      • 3 – ročných učebných odborov

      2433 H obrábač kovov                                                          6 miest

      2487H 01 autoopravár – mechanik                                      4 miesta

      3661 H murár                                                                       2 miesta

      3663 H tesár                                                                         2 miesta

      2464 H strojný mechanik                                                      6 miest           

      3678 H inštalatér                                                                  1 miesto

       

      Prihlášky do 2. kola musia byť doručené na adresu SOŠt najneskôr do dňa prijímacieho konania do 8.00 hod.

      Kritéria prijímacieho konania sú platné ako pre 1. kolo.

      Výsledky prijímacieho konania 2. kola zverejní škola na svojej webovej stránke a na výveske v škole v deň prijímacieho konania.

       

       

                                                    

                                                                                                                Ing. Jozef  K r u ž e l, v. r.

                                                                                                                            riaditeľ           

       

       

       

     • „List odo mňa v roku 2030“

     • Žiaci Michal Baraniak, Boris Bugan a Viliam Močárnik sa zapojili svojimi takmer 700 slovnými esejami v anglickom jazyku do medzinárodnej esejistickej súťaže pre deti a mladých na tému „List odo mňa v roku 2030“  („A LETTER FROM MYSELF IN 2030“), ktorej organizátorom je nadácia The Goi Peace Foundation Japan prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

      Úlohou bolo napísať v roku 2030 list svojmu súčasnému (2020) ja, v ktorom opísali stav sveta, spôsob, akým ľudia žijú, čo oni sami v spoločnosti robia a čokoľvek, čo by chceli odkázať svojmu súčasnému ja.

      Všetky tri eseje boli nápadité a jazykovo na vysokej úrovni. Pevne veríme, že svoju kreativitu a vedomosti budú aj naďalej rozvíjať.

     • Voľné miesta po 1.kole PS

     •  

       

      Pocet_ziakov_volne_miesta.docx

       

      •           2411K  mechanik nastavovač                 19                                          3 miesta
      •           3656 K operátor stavebnej výroby          14                                           5 miest
      •           3650 M staviteľstvo                                16                                          4 miesta
      •           2433 H obrábač kovov                             6                                           4 miesta
      •           2487H 01 autoopravár – mechanik         16                                          4 miesta
      •           3661H murár                                           14                                          2 miesta
      •           3663H tesár                                              8                                           2 miesta
      •           2464H strojný mechanik                          7                                            5 miest

       

       

       

       

       

      Námestovo  05.06.2020                                                    Ing. Jozef Kružel

                                                                                               riaditeľ školy, v. r.

       

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok možnosť naším žiakom zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát  Cenkros 4. Tento rok sa rozhodli popasovať so zadaniami a získať certifikát  traja naši študenti, ktorí úspešne zdolali testovanie aj praktické úlohy, a tak preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom CENKROS 4.

     • OZNAM

     • Uzatvorenie známok za II. polrok školského roka 2019/2020 bude 19. júna 2020. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Milí žiaci, máte jedinečnú príležitosť z pohodlia domova, vlastným tempom vypracovať zadania, projekty, úlohy z jednotlivých predmetov a ukončiť školský rok 30. júna 2020. Tí, ktorí neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, budú preskúšaní posledný augustový týždeň.