• Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2020 na ihrisku pri telocvični   v čase:

                         o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka,

                      o 8:30 hod pre žiakov druhého,

                      o 9:00 hod pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, nadstavbového štúdia.,

      V rámci prijatých opatrení na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19  je       potrebné mať pri vstupe do budovy školy vytlačené a podpísané tlačivá zákonným zástupcom( odovzdať triednemu učiteľovi pri prvom nástupe do školy), rúško a dodržiavať odstup.

      Tlačiva nájdete tu, príloha č.4 a č.5:

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

       

      Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby z dôvodu súčasnej situácie nevstupovali do objektu školy a všetko vybavovali telefonicky alebo emailom.

       

                                                                           Za pochopenie ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

       

      Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti manuál opatrení pre školy a školské zariadenia:

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      •  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 5). 
      •  V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
     • OZNAM

     • Oznamujeme, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu školský bufet nebude v prevádzke od 02. 09. 2020 až do odvolania. Prosíme všetkých žiakov, aby si priniesli so sebou raňajky, desiatu a lístky na obed si môžete zakúpiť u vedúcej kuchyne p. Novockej v hodnote  1,26€.