•      

     

     O nás:

    Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole technickej v Námestove utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež počas celého roka. V rámci svojho postavenia vytvárajú predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času, v záujme účinného napĺňania miestnej regionálnej politiky voči mladej generácií. Zriaďovateľom CVČ je Žilinský samosprávny kraj. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú  pedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci.

    Zameranie oblasti činnosti centra:

    •  Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch
    • Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, , športových súťaží, exkurzií, výletov
    • Prázdninová činnosť –Tvorivé dielne, odborné sústredenia, kurzy
    • Individuálna práca - talenty, postihnuté deti
    • Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky
    • Metodická, informačná, koordinačná práca v oblasti voľnočasových aktivít

     

    Výchovno-vzdelávacie činnosť centra sa uskutočňuje ako:

    •  pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,
    • príležitostná činnosť formou podujatí, súťaží, výletov a exkurzií,
    • prázdninová činnosť formou, odborných sústredení,
    • spontánna činnosť a vlastné projekty členov ZÚ,
    • spolupráca s MsÚ a spoločenskými  inštitúciami v meste,
    • spolupráca s inými CVČ
    • aktivity podporujúce prevenciu sociálno-patologických javov,
    • informačné a poradenské aktivity pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,
    • riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,
    • spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi

     

    Príspevky za ZÚ sú určené osobitne (podľa technickej náročnosti, hodín, materiálového zabezpečenia, odbornosti a pod.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za záujmovú činnosť v CVČ určuje Všeobecne záväzné  nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba a je povinná ho uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.