• Záverečné skúšky

    • Záverečné skúšky 2020

     Organizáciu záverečnej  skúšky v školskom roku 2019/2020 upravuje:

     • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
     • Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
     • Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.
     • Záverečná skúška sa člení na: písomnú časť, praktickú časť, ústnu časť.

                 V písomnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

                 V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo  vyžrebovanej téme.

                 V ústnej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

                 Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; Pred začiatkom konania záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     Organizáciu a priebeh záverečnej skúšky zabezpečuje skúšobná komisia pre záverečnú skúšku.

     Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku má stálych členov a ďalších členov.

     Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú:

     a) predseda,

     b) podpredseda,

     c) triedny učiteľ.

     Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

     1. majster odbornej výchovy, učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,
     2. skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
     3. skúšajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má skúšobná komisia pre záverečnú skúšku ďalšieho člena podľa písmena b).

      

     Hodnotenie záverečnej skúšky

     Celkové hodnotenie žiaka na záverečnej skúške je určené na základe klasifikácie písomnej časti záverečnej skúšky, klasifikácie praktickej časti záverečnej skúšky a klasifikácie ústnej časti záverečnej skúšky. Celkové hodnotenie záverečnej skúšky vrátane klasifikácie jednotlivých častí záverečnej skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku žiakovi v deň, kedy tento žiak vykonal ústnu časť záverečnej skúšky.

     Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení na záverečnej skúške  klasifikuje žiaka takto:

     a) prospel s vyznamenaním, ak nemá  na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky prospech horší ako výborný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky priemerný prospech horší ako 1,5 a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

     b) prospel veľmi dobre, ak nemá  na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a na písomnej časti skúšky a ústnej časti skúšky prospech horší ako chválitebný a v odborných učilištiach stupeň prospechu z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako chválitebný,

     c) prospel, ak nemá  na záverečnej skúške z písomnej časti skúšky, praktickej časti skúšky a ústnej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

     d) neprospel, ak má  na záverečnej skúške z niektorej časti skúšky stupeň prospechu nedostatočný,

     Opravná skúška

     Ak bol žiak na záverečnej skúške z jednej časti tejto skúšky klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný, skúšobná komisia pre záverečnú skúšku môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti záverečnej skúšky.

     Žiakovi, ktorý bol na záverečnej skúške klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný z viac ako jednej časti tejto skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 - nedostatočný na niektorej opravnej skúške, môže skúšobná komisia pre záverečnú skúšku povoliť opakovať celú záverečnú skúšku. 

      

     Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa žiak tieto doklady o vzdelaní :

     • vysvedčenie o záverečnej skúške
     • dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške
     • výučný list v danom odbore

      

      

           Učebné odbory, v ktorých žiaci v školskom roku 2019/2020 ukončujú prípravu záverečnou skúškou: 

     Učebný odbor

     Počet žiakov

     Trieda

     Triedny učiteľ

     Majster odborného výcviku

     obrábač kovov

      

     autoopravár mechanik

     12

      

     20

      

      

      

      

     III.D

      

      

     Mgr. Ladislav

               Hricík

     Bc. Jancek,

      Bc. Ľ. Florek,

     Bc. I. Tatarčiak

     murár

     tesár

      

      

     14

     10

     III.E

     Mgr. Erika

              Kytková

     Mgr.J.Majdiš,

      Mgr. P. Gregorec,

     M. Graňák

     strojný mechanik

     inštalatér

     11

      

     14

     III.F

     Mgr. František

               Marčok

       Bc. F. Jancek,

     Mgr. Z. Kriš,

      Ľ. Slovík

      

      

      

      

      

      

      Termíny záverečnej skúšky sú určené nasledovne:  

     trieda

     odbor

     počet

     žiakov

     písomná časť

     praktická časť

     ústna časť

     voľno žiakov

     III. D

     OK

     AU

      

      12

     20

     22. 06. 2020

     23. 06. – 24. 06. 2020

      

     25.06.2020

      

     17.06.-19.06.2020

     III. E

     MU

     TE

     14

     10

     22. 06. 2020

     23. 06. – 24. 06. 2020

      

     25.06.2020

      

     17.06.-19.06.2020

     III. F

     SM

     IN

      

     11

     14

     22. 06. 2020

     23. 06. – 24. 06. 2020

      

     25.06.2020

      

     17.06.-19.06.2020

      

     Pedagogická rada: 16. 06. 20120

     Uzatvorenie 2. polroka: 12. 06. 2020