• Zákazková  činnosť školy

      

     SOŠ technická realizuje so žiakmi v súlade s učebnými osnovami zákazkovú činnosť pre fyzické a právnické osoby v týchto oblastiach :

                     

     Murárske práce

     • murovanie obvodových múrov a vnútorných priečok
     • zhotovovanie vnútorných a vonkajších omietok
     • vyhotovovanie stropov drevených, oceľových a keramických, vyhotovovanie klenieb
     • zatepľovanie obvodových múrov
     • betónovanie základov, prekladov, pilierov, vencov, stropných konštrukcií a schodíšť
     • zhotovovanie cementových poterov a betónových mazanín
     • osadzovanie zárubní, zámočníckych výrobkov a okien
     • realizovanie vodorovných  a zvislých izolácií proti vlhkosti, izolácii tepelných a zvukových
     • zhotovovanie obkladov a dlažieb z rôznych materiálov
     • oprava a rekonštrukcie starých budov

      

      

     Tesárske práce

     • zhotovovanie debnení základov, prekladov, pilierov, stropných dosák a schodov
     • zhotovovanie sadrokartónových stropov a priečok
     • zhotovovanie krovov strešných konštrukcií
     • zhotovovanie drevených obkladov
     • zhotovovanie lešení (kozové, trúbkové, HAKI)
     • výroba jednoduchých tesárskych výrobkov (podlahy, zábradlia a pod.)

      

     Maliarske práce

     • zhotovovanie náterov drevených a kovových konštrukcií
     • príprava podkladov pre maľby a nátery
     • zhotovovanie vápenných, glejových a latexových malieb z novodobých  materiálov
     • zhotovovanie náterov so špeciálnym určením

      

      

      

     Inštalatérske práce

     • zrealizovanie prípravných prác pred montážou  kanalizácie, vodovodných rozvodov a ústredného vykurovania 
     • montáž kanalizačných rozvodov  ležatých a zvislých
     • vymeriavanie a montáž vodovodných potrubí z pozinkovaných rúr
     • vymeriavanie a montáž  vodovodných potrubí z polypropylénových a medených rúr
     • osadzovanie  ohrievačov vody a zriaďovacích predmetov
     • montáž armatúr a zdravo-technických  zariadení
     • montáž ústredného vykurovania    

      

     Elektromontážne práce

     • zrealizovanie prípravných prác  pre rozvod elektrickej inštalácie
     • montáž a zapojenie elektrických inštalácií
     • montáž elektroinštalačných prvkov, spotrebičov a svietidiel
     • opravy elektrických inštalácií
     • realizovanie odborných skúšok a prehliadok, odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov

     .

      

     Práce strojárskeho charakteru

     • výroba súčiastok strojovým obrábaním (sústruženie, frézovanie, vŕtanie a brúsenie)
     • výroba náhradných dielov alebo časti strojov a zariadení z rôznych druhov materiálov
     • realizácia rôznych zámočníckych prác
     • výroba dielov a celkov zváraním

      

     Zákazkovú činnosť škola realizuje na základe vzájomnej dohody so zákazníkom.