• ŠTIPENDIUM  v školskom roku 2023/2024

      Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), § 149 Štipendium.

      1.  Hmotná núdza :

     • Žiadosť o poskytnutie štipendia
     • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi (súčasný rok)
     • vysvedčenie za posledný polrok.

     2.  Životné minimum :

     • žiadosť o poskytnutie štipendia
     • doložiť všetky doklady o príjme za rok 2022 :
     • príjem (otca, matky) - Potvrdenie od zamestnávateľa (uviesť čistý príjem, daňový bonus, náhrada príjmu, Výpis na účely priznania štipendia – doklad z daňového úradu, ak rodičia podávali daňové priznanie,
     • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) – ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
     • doklad z ÚPSVaR – potvrdenie o poberaní prídavkov na deti + vyplatené rodinné prídavky,
     • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) – ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka) – aj v prípade, že je nulové,
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského, sirotského alebo invalidného dôchodku,
     • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
     • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
     • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
     • vysvedčenie za posledný polrok.

     Sumy životného minima od 1. júla 2023

     268,88 €    v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     187,57 €    v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

     122,77 €    ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa  

     Pre celý školský rok 2023/2024 platia tieto hodnoty výšky štipendia

     61,39 €               pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,

     42,97 €                   pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,

     30,70 €                   pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

      

     Podľa školského zákona riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom školskom roku bol horší ako 3,5. Taktiež ak si žiaci neplnia základné študijné povinnosti alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, môže riaditeľ školy zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia.

      

     Žiadosť o poskytnutie štipendia je možné podávať počas celého školského roka.

     Tlačivo je možné stiahnúť link

     https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/tlaciva.html?page_id=9379

      

      Potvrdenia odovzdať vždy do konca nasledujúceho mesiaca na sekretariáte R SOŠt č. dverí 2, kontakt : 5524038, 0905 694 002.