• ŠTIPENDIUM

     v šk. roku 2020/2021

      

     Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) § 149 Štipendium. O štipendium možno požiadať počas celého školského roka.

      

     1.  Hmotná núdza :

     • žiadosť o poskytnutie štipendia (vydá sekret. R SOŠt č. dverí 2)
     • potvrdenie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi
     • výročné vysvedčenie

      

     2.  Životné minimum :

     • žiadosť o poskytnutie štipendia (vydá sekret. R SOŠt č. dverí 2)
     • doklady o príjme za rok 2020 - potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti, doklad z daňového úradu – výpis na účely priznania štipendia, daňový bonus, dôchodky, príspevky zo SP, rozhodnutie súdu (výživné) ....
     • potvrdenie zo sociálnej poisťovne (PN za rok 2020)
     • potvrdenie z ÚPSVaR – rodinné prídavky (koľko, a na ktoré deti) r. 2020
     • výročné vysvedčenie

      

     Sumy životného minima od 1. júla 2020

     214,83 €    v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

     149,87 €    v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

       98,08 €    ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

      

     Pre celý školský rok 2020/2021 platia tieto hodnoty výšky štipendia

     49,04 €               pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,

     34,33 €                pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,

     24,52 €                pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.

      

     Podľa školského zákona riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského vyučovania bol horší ako 3,5.

      

     Potvrdenia odovzdať vždy do konca nasledujúceho mesiaca na sekretariáte R SOŠt č. dverí 2, kontakt : 5524038, 0905 694 002.