• OZNAM

     • Vážení študenti a rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude od 12.10.2020 do odvolania na stredných školách prebiehať dištančné vzdelávanie.

      Odporúčame sledovať webovú stránku školy.

     • Mimoriadne prerušenie vyučovania žiakov III.A a I.D

     • Mimoriadne prerušenie vyučovania žiakov III.A a I.D z dôvodu výskytu ochorenia COVID- 19 zamestnancami našej školy.

       

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!

       

      Prerušenie bude v dňoch od 26.9.2020 do 05.10.2020 vrátane. Žiaci nastúpia do školy 06.10.2020 t.j. v utorok. V karanténe od 26.9.2020 sú žiaci, majstri odborného výcviku. Vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať cez edupage.

      Ďalej sa bude postupovať podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby karantény príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdenia pozitívneho testu na COVID-19, oznámte túto skutočnosť zástupkyni  školy.

       

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!

     • Milé študentky/študenti zapojte sa do súťaže

     • Vytvorte dizajn/obrázok a dostaňme ho na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov 2021! 

      Podmienky súťaže :

      ▪Dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov. 

      ▪Môžete použiť maximálne tri farby.

      Dizajn by nemal byť zložitý a nemal by obsahovať veľa malých detailov. Jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače. 

      ▪Maximálny priestor na tlač dizajnu je 30 cm x 30 cm, bude umiestnený na tričku vpredu. Nepresiahnite tento rozmer. 

      ▪Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.

       

      ▪Zaslaním vášho dizajnu súhlasíte s jeho využitím na stránkach EDL, na tričkách a na iných promočných médiách (ako napr. Facebook a iné letáky) a to ZADARMO. Vaše meno bude s dizajnom samozrejme vždy zverejnené.  Termín školského kola: 30. október 2020 Návrhy odovzdávajte Mgr. Kubovej

       

     • Pokyny RŠ SOŠt Námestovo k otvoreniu šk. roka 2020/2021

     •  

      V záujme ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy pred ochorením koronavírusom COVID – 19 RŠ SOŠt Námestovo vydáva nasledovné  pokyny platné od 01. 09. 2020.

      • Škola bude postupovať podľa usmernení MŠVVaŠ SR – MANUÁL a SEMAFOR, jednotlivé usmernenia sú v zelenej, oranžovej a červenej fáze podľa stavu ochorenia v našej škole: zelená fáza - žiaci aj zamestnanci bez podozrenia a bez pozitívneho prípadu, oranžová fáza - škola má žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie, červená fáza - pozitívne 2 a viac prípadov žiaka alebo zamestnanca).
      • Všetky opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe R.O.R - rúško, odstup, ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. : pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
      • Školský rok 2020/2021 začína dňa 02. 09. 2020 nástupom a informovaním žiakov po jednotlivých ročníkoch nasledovne:

      1. ročník                                8⁰⁰

                                                                     2. ročník                            830

                                                                     3. a 4. ročník, NŠ              9⁰⁰

      • Pedagogickí zamestnanci zabezpečia v súlade s hygienicko–epidemiologickými opatreniami vzájomné odstupy medzi žiakmi a pedag.zamestnancami.
      • Škola na vchodových dverách zverejní oznam, ktorý uvádza za akých podmienok je povolený vstup do priestorov školy.
      • Žiaci odovzdajú pri prvom nástupe do školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka (dokument zverejnený na web. stránke školy).
      • Pre plynulý nábeh a prevádzku bude škola uplatňovať ranný filter pri vstupe do budovy, minimálne do 15. 09. 2020.
      • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka pre dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení škola zverejní na svojej web. stránke a upozorní o tom žiakov.
      • Od 02. 09. 2020 prebieha riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021.
      • Všetci žiaci budú poučení o spôsobe vyučovania a dodržiavaní hygienicko–epidemiologických opatrení, čo potvrdia svojim podpisom na prezenčnej listine (poučenie vykonajú triedni učitelia podľa manuálu pre SŠ).
      • Pri vyučovaní minimalizovať striedanie tried v odborných učebniach na najnižšiu možnú úroveň s povinnosťou nosiť rúško v učebni aj na chodbách (žiaci aj ped. zam.).
      • Škola zabezpečí stravovanie podľa osobitného časového rozpisu tak, aby nedochádzalo k osobným kontaktom jednotlivých tried, ani ku kontaktom so stravníkmi z iného prostredia.
      • Všetky toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
      • Toalety dezinfikovať minimálne 2x denne.
      • Priebežne v priebehu vyučovania dezinfikovať dotykové plochy (kľučky, dvere, klávesnice a pod.) postrekom, resp. vlhčenými obrúskami.
      • Zabezpečiť dostatočný počet otvorených smetných košov na všetkých úsekoch.
      • V miestnosti, kde prebieha vyučovanie, zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.
      • Vyčleniť 3 karanténne miestnosti :   TV..........knižnica

                  OV.........bývalá maliarska dielňa

                   Hern......učebňa.

      • V prípade, že žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, rodič musí vždy predložiť písomné vyhlásenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti).
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
      • Činnosť záujmových útvarov sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR, pravdepodobne od 1.10.2020, ale prihlasovanie na záujmové útvarybude prebiehať už v mesiaci september.
      • Školský bufet bude preventívne uzatvorený do 1.10.2020.
      • Ak sa u zamestnanca SOŠt Námestovo objavia príznaky nákazy COVID – 19, okamžite o tom informuje RŠ a opustí priestory školy v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa škola riadi usmerneniami z oranžovej fázy dokumentu MŠVVaŠ SR.

       

       

       

      V Námestove 28.08.2020                                                        

       

       

       

      Ing. Jozef K ru žel, v. r.

                                                                                                                                         riaditeľ

       

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, že stravné  lístky si môžu zakúpiť u vedúcej školskej jedálne .

      Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, že všetky stravné lístky, ktoré mali zakúpené platia do konca roka 2020. Taktiež oznamuje, že žiaci, ktorí si prihlásili stravné lístky na 12.03.2020 a majú tieto poukážky na obed, tak im platia, ale musia si ich prísť preraziť do školskej jedálne.

       

       

      V Námestove 04.09.2020                                         Štefánia Novocká

                                                                                        vedúca školskej jedálne

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2020 na ihrisku pri telocvični   v čase:

                         o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka,

                      o 8:30 hod pre žiakov druhého,

                      o 9:00 hod pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, nadstavbového štúdia.,

      V rámci prijatých opatrení na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19  je       potrebné mať pri vstupe do budovy školy vytlačené a podpísané tlačivá zákonným zástupcom( odovzdať triednemu učiteľovi pri prvom nástupe do školy), rúško a dodržiavať odstup.

      Tlačiva nájdete tu, príloha č.4 a č.5:

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

       

      Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby z dôvodu súčasnej situácie nevstupovali do objektu školy a všetko vybavovali telefonicky alebo emailom.

       

                                                                           Za pochopenie ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

       

      Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti manuál opatrení pre školy a školské zariadenia:

      https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      •  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021. 
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  (príloha č. 5). 
      •  V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
     • OZNAM

     • Oznamujeme, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu školský bufet nebude v prevádzke od 02. 09. 2020 až do odvolania. Prosíme všetkých žiakov, aby si priniesli so sebou raňajky, desiatu a lístky na obed si môžete zakúpiť u vedúcej kuchyne p. Novockej v hodnote  1,26€.

     • Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže VELUX – Rodinný dom

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila výsledky súťaže 12. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX. Nepriaznivá epidemiologická situácia nedovolila žiakom osobne sa zúčastniť vyhlasovania výsledkov súťaže, a preto sa organizátori rozhodli  zverejniť výsledky vo štvrtok 18.06.2020 o 10:00 hod. cez slávnostný stream (https://sk-sk.facebook.com/rodinnydomVELUX/ ).

      Zo školského kola postúpili z našej školy títo žiaci: 1. Dávid Gurka, 2. Lívia Mikosová, 3. Anton Kutlák, s divokou kartou: Karol Vonšák a Andrej Florek. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu získali nové skúsenosti do praxe a poukážky v hodnote 40 €. Musíme pripomenúť, že tento školský rok to mali žiaci oveľa ťažšie ako po minulé roky, nakoľko vytvárali svoje projekty doma. Ak bola potrebná konzultácia, prebiehala online. O to viac si ceníme snahu študentov, ktorí sa do súťaže zapojili.

       

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zapojili do súťaže a tešíme sa na ich práce aj na budúci rok.

     • Výsledky 2. kola prijímacich skúšok

     • Mechanik nastavovač

      MN7312          75        1

      MN0928          72        2

      MN0041          55        3

      MN7795          45        4

      Operátor stavebnej výroby

      OSV2583        75       1

      MN0928          72       2

      OSV6447        51       3

      Staviteľstvo

      STA5089         54       1

      STA7589         25       2

      Autoopravár

      AO9059          1          1

       

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, žiaci ,

       na základe odporúčania odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja škola sa  otvorí od 29. 06. 2020 do 30. 06. 2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a nasledovným programom:

      • 29. 06. 2020 odovzdávanie učebníc
      • 30. 06. 2020 odovzdávanie vysvedčení

       Zákonný zástupca - rodič

      •Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      •Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok.

      •Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.

      •Predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie .  Vyhlásenie si stiahnete z priloženej prílohy.

      •V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.


      vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.doc​​​​​​​

     • Oznam o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania

     •             Námestovo 12. 06. 2020

       

      R o z h o d n u t i e

      Riaditeľ SOŠt Námestovo, Komenského 496/37 v Námestove  v súlade s par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 11. 06. 2020

      r o z h o d o l

      o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 dňa 19.06.2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov do prvého ročníka :

      • 4 – ročných študijných odborov

      2411 K  mechanik nastavovač                                               3 miesta

      3656 K operátor stavebnej výroby                                       5 miest                      

      3650 M staviteľstvo                                                               4 miesta

       

      • 3 – ročných učebných odborov

      2433 H obrábač kovov                                                          6 miest

      2487H 01 autoopravár – mechanik                                      4 miesta

      3661 H murár                                                                       2 miesta

      3663 H tesár                                                                         2 miesta

      2464 H strojný mechanik                                                      6 miest           

      3678 H inštalatér                                                                  1 miesto

       

      Prihlášky do 2. kola musia byť doručené na adresu SOŠt najneskôr do dňa prijímacieho konania do 8.00 hod.

      Kritéria prijímacieho konania sú platné ako pre 1. kolo.

      Výsledky prijímacieho konania 2. kola zverejní škola na svojej webovej stránke a na výveske v škole v deň prijímacieho konania.

       

       

                                                    

                                                                                                                Ing. Jozef  K r u ž e l, v. r.

                                                                                                                            riaditeľ           

       

       

       

     • „List odo mňa v roku 2030“

     • Žiaci Michal Baraniak, Boris Bugan a Viliam Močárnik sa zapojili svojimi takmer 700 slovnými esejami v anglickom jazyku do medzinárodnej esejistickej súťaže pre deti a mladých na tému „List odo mňa v roku 2030“  („A LETTER FROM MYSELF IN 2030“), ktorej organizátorom je nadácia The Goi Peace Foundation Japan prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

      Úlohou bolo napísať v roku 2030 list svojmu súčasnému (2020) ja, v ktorom opísali stav sveta, spôsob, akým ľudia žijú, čo oni sami v spoločnosti robia a čokoľvek, čo by chceli odkázať svojmu súčasnému ja.

      Všetky tri eseje boli nápadité a jazykovo na vysokej úrovni. Pevne veríme, že svoju kreativitu a vedomosti budú aj naďalej rozvíjať.

     • Voľné miesta po 1.kole PS

     •  

       

      Pocet_ziakov_volne_miesta.docx

       

      •           2411K  mechanik nastavovač                 19                                          3 miesta
      •           3656 K operátor stavebnej výroby          14                                           5 miest
      •           3650 M staviteľstvo                                16                                          4 miesta
      •           2433 H obrábač kovov                             6                                           4 miesta
      •           2487H 01 autoopravár – mechanik         16                                          4 miesta
      •           3661H murár                                           14                                          2 miesta
      •           3663H tesár                                              8                                           2 miesta
      •           2464H strojný mechanik                          7                                            5 miest

       

       

       

       

       

      Námestovo  05.06.2020                                                    Ing. Jozef Kružel

                                                                                               riaditeľ školy, v. r.

       

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok možnosť naším žiakom zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát  Cenkros 4. Tento rok sa rozhodli popasovať so zadaniami a získať certifikát  traja naši študenti, ktorí úspešne zdolali testovanie aj praktické úlohy, a tak preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom CENKROS 4.

     • OZNAM

     • Uzatvorenie známok za II. polrok školského roka 2019/2020 bude 19. júna 2020. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Milí žiaci, máte jedinečnú príležitosť z pohodlia domova, vlastným tempom vypracovať zadania, projekty, úlohy z jednotlivých predmetov a ukončiť školský rok 30. júna 2020. Tí, ktorí neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, budú preskúšaní posledný augustový týždeň.

     • Súťaž - Rodinný dom VELUX

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX a práce odovzdať do 15.05.2020.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo päť žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Andrej Furdek.

      V tomto roku sme využili možnosť, aby školské kolo súťaže vyhodnotila spoločnosť VELUX - architekti z VELUXU vyhodnotia projekty a určia poradie postupujúcich študentov do celoštátneho kola. Poradie žiakov zverejníme po vyhodnotení.