• zaverecna_sprava_Erasmus_.pdf

     

    brožúra

     

    Prečo práve Erasmus+ ?

    Informačná prednáška o výhodách zahraničných stáží (apríl 2022).

    Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jednotlivcom a organizáciám poskytuje príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

    Aj naša škola sa aktívne zapája do tohto programu. Stáž v zahraničí je pre mladého človeka veľkým prínosom. Získa nové zručnosti, naučí sa cudzí jazyk, spozná novú kultúru, bude konfrontovaný s inou mentalitou a spôsobom života, získa mnoho skúseností.

    Mobilita je veľkou výzvou, ale súčasne prináša aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov a zábavy. Je to tá najlepšia investícia do budúcnosti.

    Projekty Erasmus+ ti vytvoria istotu, že sa uplatníš. Získaš viac, než len skúsenosť.

    Odovzdávanie certifikátov

    Hneď po skončení dvojtýždňovej stáže sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Námestove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov študentom študijného odboru mechanik nastavovač. Odovzdávanie certifikátov bolo zavŕšením zahraničnej odbornej stáže študentov, ktorú absolvovali počas školského roka vo vojenskom závode VOP v Novom Jičíne (CZ).

     

    Projekt Erasmus +nám otvára nové možnosti

    Spolupráca medzi Strednou odbornou školou technickou v Námestove a VOP CZ, Šenov u Nového Jičína.

     

     

    Realizácia projektu Erasmus+ prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Hlavnou aktivitou projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ bolo uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej praxe pre 20 žiakov (v dvoch turnusoch), ktorej cieľom bolo podporiť ďalšiu odbornú prípravu žiakov a získanie nových vedomostí a zručností, na získanie skúseností s prácou v zmenených podmienkach.

    V októbri vycestovali žiaciSOŠtdo Nového Jičína. Tu sídli VOP CZ, naša partnerská organizácia, ktorá ich počas dvoch týždňov začlenila do svojho „pracovného nasadenia“. Mali možnosť zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti v novom zmenenom prostredí.

    Dvojtýždňový pobyt bol bohatý na pracovnú aj mimopracovnú činnosť. Žiaci nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si odborné skúsenosti, konfrontovali a získavali množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času účastníkov, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky a oddychové miesta.

    Všetci zúčastnení hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v projekte a bol naplnený pracovný plán. Takisto sa upevnili sa aj vzájomné partnerské vzťahy medzi oboma partnerskými organizáciami, ktoré sa budú rozvíjať ďalšími spoločnými akciami.

     

      

     

    Erasmusdays

     – mobilita tým správnym smerom

     

    Stredná odborná škola technická organizovala v rámci Erasmusdays  akciu a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym smerom.

    Nakoľko nám epidemiologická situácia nedovolila zorganizovať hromadný odber krvi na našej škole, rozhodli sme sa, že my navštívime v danom časovom intervale oravské nemocnice s cieľom darovania najvzácnejšej tekutiny. Akcia bola určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2021.

    Tento rok sme obohatili Erasmusdays aj o prezentácie účastníkov stáže, ktorí sa akurát vrátili z dvojtýždňového pobytu v ČR. Svoje skúsenosti s projektom Erasmus+ posunuli mladším žiakom našej školy, ktorí sa možno zapoja do projektu nabudúce.

     

     

    Projekt ERASMUS +

    „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

    V októbrivycestovalo 10 žiakov do Českej republiky, do Nového Jičína. Tu sídli VOP CZ,  naša partnerská organizácia, v projekte ako prijímajúca organizácia, ktorá počas dvoch týždňov začlenila do svojho „pracovného nasadenia“ našich žiakov – účastníkov stáže v rámci projektu – „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“. Žiaci si tak mali možnosť zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti v novom zmenenom prostredí.

    Dvojtýždňový pobyt bol bohatý na pracovnú aj mimopracovnú činnosť. Žiaci nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si odborné skúsenosti, konfrontovali zručnosti a získavali množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času účastníkov stáže, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky a oddychové miesta.

     

     

    Erasmus+

    CNC technológie v Európe – cesta k úspechu : Projekt pokračuje

     

     

    Vďaka úspešnému projektu mobility jednotlivcov Erasmus+ s názvom: CNC technológie v Európe – cesta k úspechu vzniklo silné partnerstvo medzi našou školou a VOP CZ, s.p.

    Erasmus plus je skvelá príležitosť na rozvoj odborných kompetencií a zručností pre našich žiakov. Prečo vôbec treba posilňovať kompetencie? A prečo ich prepájať s praxou? Odpoveď spočíva v neustálom a rýchle sa meniacom prostredí podnikania, vzdelávania, rozvoja technológií. Aby sme mohli reagovať na tieto zmeny potrebujeme sa naučiť neustále robiť malé zlepšenia. V tomto projekte sme sa snažili vytvárať možnosti odborného rastu našich žiakov, podporovať inovácie a tímovú spoluprácu.

    Po skončení prvej fázy mobility sa žiaci vrátili plní zážitkov a nových skúseností, o ktoré sa podelili vo svojich výstupoch a prezentáciách s ostatnými žiakom našej školy. Predstavili tak nášho mobilného partnera VOP CZ,s.p. ich kultúru,tradície. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného časuúčastníkov stáže, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne využili voľný čas.Nakoniec si prevzali z rúk zástupkyne riaditeľa školy certifikáty o úspešnom absolvovaní zahraničnej stáže.

     

    Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané vprojekte, naplnený pracovný plán. Sú bohatší o odborné, ale aj osobné skúsenosti.

     

    „Skúsenosť z mojej práce a dvojtýždňovej návštevy vo VOP CZ  ma naučili za krátky čas veľmi veľa o tom, ako je dôležité neustále reagovať na zmeny okolo nás a snažiť sa dosiahnuť veľké ciele malými krokmi.“

    V januári sme sa už začali špeciálne venovať vybraným žiakom III. ročníka, ktorí sa  aktívne pripravujú na 2. fázu mobility, ktorá bude prebiehať od 09.03. 2020 – 20.03.2020.

    Práca na projekte je skvelým zážitkom, výbornou skúsenosťou a školou života. So spoločnosťou VOP CZ, s.p. sme si vytvorili silné partnerstvo, ktoré neostane len archivované v zmluvách a faktúrach založených v projektovej dokumentácii.

    ERASMUSDAYS – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM

     

    Stredná odborná škola technická v Námestove organizovala v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Darovanie krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

    Akcia bols určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

    Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov. Ďakujeme

     

     

     

    Odovzdávanie certifikátov

    Hneď po skončení dvojtýždňovej stáže sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Námestove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov študentom študijného odboru mechanik nastavovač. Odovzdávanie certifikátov bolo zavŕšením zahraničnej odbornej stáže študentov, ktorú absolvovali počas školského roka vo vojenskom závode VOP v Novom Jičíne (CZ).

     

    Odborný prínos pre absolventov praxe vo firme VOP CZ, s.pv projekte Erasmus+

     

    Z hľadiska naplnenia konkrétnych cieľov projektu je prax žiakov zameraná na tieto oblasti:

     

    1. Oblasť konštrukčných prác

    - spracovanie technickej dokumentácie a  technických výkresov súčiastok

    -návrhy, projektovanie a konštrukcia strojov a zariadení

    - modelovanie súčiastok a prototypov v 3D prostredí pomocou softvérov Inventor a ANSYS

    - moderný systém elektronickej archivácie, tlače a kopírovania

     

    2. Oblasť výrobnej technológie

    - príprava a delenie materiálov

    - tvárnenie a opracovanie materiálov

    - zváranie konštrukčných skupín

    - strojové obrábanie súčiastok a zvarencov

     

    3. Oblasť strojného vybavenia

    - laserové rezacie CNC centra

    - CNC ohraňovacie lisy

    - CNC horizontálne a vertikálne frézovacie a vyvŕtavacie centra

    - CNC univerzálne obrábacie centra

    - konvenčné obrábacie stroje

     

    4. Oblasť prvovýroby

    - príprava a delenie oceľových plechov a profilov na CNC strojoch

    - strihanie, ohýbanie a zakružovanie plechov na CNC strojoch

     

    5. Oblasť výroby

    - sústružnícke a frézarske práce na CNC strojoch a obrábacích centrách

    - ručné a robotické zváracie práce v ochrannej atmosfére metódami MIG, MAG, TIG

    - klampiarske a zámočnícke práce

     

     

     

    Prvá fáza mobility je úspešne za nami

    Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu

     

    Začiatkom októbra sa desať žiakov našej školy zúčastnilo v rámci Erasmus+ odbornej praxe v Novom Jičíne v Českej republike. Mnohí z nich sa takto po prvýkrát dostali do zahraničnej firmy a získavali pozitívne skúsenosti. Zamestnávatelia firmy VOP sa veľmi pozitívne vyjadrovali na odborné znalosti našich žiakov, čo nás veľmi teší.

    Počas mobility mali žiaci pripravený bohatý voľnočasový program a aktivity, vďaka ktorým nadviazali nové priateľstvá a spoznali kultúru mesta.

    Erasmus+ je skvelá príprava na život po škole – čo sa týka cestovania, osamostatnenia sa, tolerancie. V cudzej krajine človek zistí, kto vlastne je, zistí svoje silné a slabé stránky. Naši žiaci tak mali príležitosť vyskúšať si niečo nové. Erasmus+ bola skvelá príležitosť zistiť, ako to vyzerá v iných zahraničných podnikoch.

    Všetci účastníci mobility dostali za účasť certifikát, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, pretože potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.