• 20. 04. 2023 sme oslávili DEŇ ZEME !!!

     • Dnešný deň sme opustili školské lavice a strávili čas vonku zmysluplne. Vzali sme vrecia a rukavice, priložili ruky k dielu a pomohli spraviť z Námestova zase o trochu krajšie a zdravšie miesto pre život.

      Rozdelili sme sa na skupiny a vyčistiliokolie našej školy,  náučný chodník pri Oravskej priehrade, časť pri židovskom cintoríne a ďalšie – pre nás obľúbené časti mesta. 

      Do zbierania odpadkov sa zapojili nielen žiaci, ale aj učitelia, a tým prispeli k „zdravšiemu Námestovu“.

     • Školská strelecká liga

     • Súťaž prebiehala od novembra do marca a zúčastnilo sa jej 20 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe zo vzduchovky (ľah). Z našich strelcov sa najlepšie darilo Petrovi Gajdošíkovi (3. miesto), Martinovi Kutlákovi (2. miesto) a napokon Adamovi Belicajovi (1. miesto). Súťažiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťaznými pohármi. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Mariána Slaničan v spolupráci s CVČ pri SOŠt.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • DEŇ NARCISOV – 20.04.2023

     • Na Slovensku je veľa ušľachtilých zbierok, avšak pre ľudí s rakovinou je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

      K tejto zbierke sa pripojila aj naša SOŠ technická v Námestove. Zbierka sa uskutočnila nielen v škole, ale aj v blízkom okolí školy v Námestove. Tešili sa na Vás naši dobrovoľníci zo Školského parlamentu, oblečení v bielych tričkách s identifikačným číslom a s označenou pokladničkou.Smeradi, že ste sa pri nich zastavili, podporili túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM a pripli si malý KVIETOK na znak podpory onkologických pacientov.

      ĎAKUJEME 

     • Výberové konanie

     • Názov pozície: riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

       

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/13/2023

       

      Názov organizácie: Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

       

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       

      Miesto výkonu práce: Komenského 469/37, 029 01 Námestovo

       

      Počet obsadzovaných miest: 1

       

      Pracovný pomer: TPP

       

      Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       

      Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       

      Dátum nástupu: 01. 07. 2023

       

      Platové podmienky: od 1 300,- € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

       

      Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

       

      Popis činnosti pracovného miesta:

      komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
      zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       

      POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       

      • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
      • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti            v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
      • bezúhonnosť,
      • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
      • ovládanie štátneho jazyka.

      Študijný odbor:

      kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       

      Znalosť štátneho jazyka: áno

       

      Vodičský preukaz: sk. B

       

      Osobnostné predpoklady:

      • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
      • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
      • riadiace schopnosti a skúsenosti,
      • ochota vysokého pracovného nasadenia,
      • samostatnosť,
      • dobré vyjadrovacie schopnosti,
      • analytické myslenie,
      • presnosť a zodpovednosť;

       

      Ďalšie požiadavky:

      • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
        

      Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
      a) úvod,
      b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
      c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
      d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
      e) ciele koncepcie rozvoja školy,
      f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
      g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
      h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
      i) záver.
      Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

       

      Zoznam požadovaných dokumentov:

      • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),
      • odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
      • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
      • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
      • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
      • návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

      INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       

      Dátum vyhlásenia výberového konania:

      17. 04. 2023 (Profesia.sk)

      17. 04. 2023 (webové sídlo zriaďovateľa)

      17. 04. 2023 (webová stránka školy)

       

      Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 02. 05. 2023 (vrátane)

       

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 02. 05. 2023 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

      Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

       

       

      Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Stredná odborná škola technická, Komenského 469/37, 029 01 Námestovo

       

      Spôsob vykonania výberového konania: ústne

       

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       

      S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

       

     • Spolupracujeme so strednými školami...

     •      Najstarší  žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove, deviataci, navštívili  aj tento školský rok v marci Strednú odbornú školu technickú  v Námestove. Dôvodom ich návštevy bola praktická činnosť – práca v školských dielňach. Žiaci sa učili pracovať s drevom, pílili, vymeriavali, brúsili.... V minulom školskom roku výsledkom tejto ich práce bolo zhotovenie pekného  dreveného svietnika. Čo ich čaká tento rok?

           Deviataci priamo navštívili dielne strednej školy, pracovali pod vedením majstra priamo počas výučby stredoškolákov. Takáto aktivita určite podporí význam remesiel a praktických zručností. Vo vzájomnej spolupráci budeme aj naďalej pokračovať.

      Ďakujeme pracovníkom Strednej odbornej školy technickej v Námestove za ich ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Ďakujeme aj za pekné lavičky, ktoré nám urobili pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, aby počas vyučovania vonku mali vhodný priestor pre seba.

      Vedeniu a pedagogickým i odborným zamestnancom Strednej odbornej školy technickej v Námestove prajeme veľa záujemcov o štúdium. Už teraz vieme, že aj z našej školy niektorí žiaci  majú záujem študovať odbory ponúkané danou strednou školou.

      pôvodný text.pdf

     • Slovenské technické múzeum KOŠICE

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 28. 03. 2023 netradičnú exkurziu na východ našej krajiny. Konkrétne do Košíc, kde sme upriamili pozornosť na Slovenské technické múzeum, ktoré je pamäťovou fondovou inštitúciou špecializujúcou sa na dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky. Spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska.

      Okrem toho sme navštívili aj krásne historické centrum Košíc, kde sme mohli obdivovať jeho tradičnú a neopakovateľnú architektúru.