• Maturita

     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATURITNEJ SKÚŠKE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

      Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č.224/2022 Z. z. o strednej škole, ktorou sa zrušila Vyhláška č. 318/2008 Z. z. ukončovaní štúdia na stredných školách. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý sa od 1.7.2022 stal právnym nástupcom NÚCEM (Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania). Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

       

      TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY 2023

      PREDMETY MS

      Žiak strednej odbornej školy koná MS zo štyroch predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • anglický jazyk úroveň B1 ,
     • teoretická časť odbornej zložky,
     • praktická časť odbornej zložky.

      

      

     Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu(nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada školskú maturitnú komisiu (ďalej len „ŠMK“) o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

     Trieda

     Počet žiakov

     Voľno na prípravu

     PČOZ

     ÚČ MS

     IV.A mechanik

     nastavovač

     22

     15. 05.-19.05.

     2023

     28. 04. 2023, 02. 05. 2023 - 05. 05. 2023 PRaPKÚ

      

     22.05.-26.05.

     2023

     IV.B operátor

     stavebnej výroby

     16

     15. 05.-19.05.

     2023

     28. 04. 2023, 02. 05. 2023 - 05. 05. 2023 PRaPKÚ

      

     22.05.-26.05.

     2023

     IV.C staviteľstvo

     20

     15. 05.-19.05.

     2023

     27. 04. 2023 PRaPKÚ

      09. 05. 2023 OVP

      

     22.05.-26.05.

     2023

     II.H stavebníctvo

     strojárstvo

      

     21

     15. 05.-19.05.

     2023

      

     26.4.2023 PRaPKÚ

      

     22.05.-26.05.

     2023

     PRaPKÚ – Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

     OVP – Obhajoba vlastného projektu

     Pedagogická rada: 12. 05. 2023                                                    

     Uzatvorenie 2. polroka: 10. 05. 2023

      

      

     PaedDr. Eva Verníčková

     zástupkyňa riaditeľa

      

     Náhradný termín maturitnej skúšky

     Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v šk. roku 2022/2023:  3. apríla – 5. apríla 2023. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) na základe počtu prihlásených žiakov.

     Opravný termín maturitnej skúšky

     Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: 5. – 8. septembra 2023

     Hodnotenie písomnej formy internej časti MS  - EČ a PFIČ MS - sloh

     Úspešnosť žiaka, hodnotenie EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z anglickéhojazyka je vyjadrené v percentách.

     Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení. 

      Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a anglického jazyka 

     EČ – percento

     PFIČ - percento

     ÚFIČ - známka

     žiak  úspešne zmaturoval     z  predmetu

     viac ako 33 %

     viac ako 25 %

     1,2,3,4

     ÁNO

     viac ako 33 %

     25 % a menej

     1,2,3

     ÁNO

     33 % a menej

     viac ako 25 %

     1,2,3

     ÁNO

     33 % a menej

     25 % a menej

     1,2,3,4,5

     NIE !!!

      

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

      

     Riadny termín maturitnej skúšky

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční:

     14. marca 2023 (utorok): slovenský jazyk a literatúra 15. marca 2023 (streda): cudzí jazyk  anglický jazyk 16. marca 2023 (štvrtok): matematika