• zloženie RŠ

    • RADA ŠKOLY

     pri Strednej odbornej škole technickej

     Komenského 496/37

      029 01 N á m e s t o v o

      

     Predseda RŠ :        

      

     Pavol Soľava                       (za pedagogických zamestnancov školy)

      

     Členovia RŠ :

      

     Ing. Ján Kozák                     (za pedagogických zamestnancov školy)

     Marta Kubíková                   (za nepedagogických zamestnancov školy)

     Ing. Albín Maslaňák           (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Ing. Július Piták                   (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Mgr. Dana Kubaščíková     (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Bc. Marcela Adamková      (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     p. Monika Čeľadinská         (za rodičov študentov školy)

     Ing. Karol Sahuľ                 (za rodičov študentov školy)

     PhDr. František Oleš           (za rodičov študentov školy)

     Jozef Mikos                         (zástupca študentov školy)

      

     Aké práva má rada školy?

     -         navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

     -         navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,

     -        vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam   uvedeným v § 5 odst. 7 vyššie uvedeného zákona.

     K čomu sa vyjadruje RŠ ?

     -        k počtu prijímaných žiakov,

                                         -        k zavedeniu študijných alebo učebných odborov a ich zameraniu, k úprave učebných plánov a skladbe voliteľných a nepovinných predmetov,

                                              -       koncepčnému zámeru rozvoja školy a každoročne jeho vyhodnoteniu,

     -        vykonávaniu podnikateľskej činnosti školy,

     -        správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

     -        správe o výsledkoch hospodárenia školy.

     Ako prebieha

     ustanovenie a voľba RŠ ?

     Ustanovenie a voľby do rady školy – pozri ustanovenia vyhlášky MŠ SR

     č. 291/2004 Z. z.

     Počet členov RŠ a jej zloženie

     Počet členov a zloženie rady školy vymedzuje ustanovenie § 25 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pričom musí byť dodržaná podmienka väčšiny  členov, ktorí nie sú zamestnancami príslušného školského zariadenia. V stredných školách je členom školskej rady aj zástupca žiakov, samosprávneho kraja alebo školského úradu.

     Aké práva má RŠ?

     Pracovníci školy, rodičia a obecná samospráva prostredníctvom svojich zástupcov, ktorých si zvolili za členov RŠ, majú právo aktívne zasahovať do činnosti školy – pripomienkovať jej činnosť a tiež vyjadrovať súhlas alebo nesúhlas s riadením inštitúcie. Vo svojej činnosti plnia predovšetkým kontrolnú úlohu.