• Plán práce ŠP

    • Plán práce ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU Strednej odbornej školy technickej v Námestove  šk. rok 2022/2023

      

      

     September

     -   voľba ŠP, predsedníctva a triednych školského parlamentu,

     -   oboznámenie sa so štatútom a plánom práce školského parlamentu na školský rok 2022/2023

         a jeho schválenie,

     -   rozbehnutie aktívnej spolupráce ŠP s vedením školy a s triedami

     -   vyhlásenie súťaže: O najlepšiu dochádzku tried

     -   účasť na školských stretnutiach ŠP

      

     Október

     -  vytvorenie rozhlasovej relácie

     -  vydanie prvého čísla školského časopisu Strojárnik

     -  burza SŠ

     -  študentská kvapka krvi, Erasmusdays

      

     November
     -  pomoc CVČ pri organizácii imatrikulácie
     -  Vzdelávanie lídra ŠP

      

     December

     -  zimná a vianočná výzdoba tried, jedálne, vianočný stromček,

     -  spolupráca s CVČ s prípravou Mikuláša na škole a Vianočnej akadémie

      

     Január

     - vydanie druhého čísla školského časopisu Strojárnik,

      

     Február

     -  Valentínska kvapka krvi, spolupráca s SOŠ v Námestove

     -  projekt

      

      

     Marec

     -  mesiac kníh – literárna súťaž

     -  deň učiteľov – akcia venovaná všetkým pedagógom

     -  projekt

      

     Apríl

     -  Deň narcisov – zapojenie sa do zbierky Ligy proti rakovine

      

      

     Máj

     - spolupráca s CVČ pri stavaní mája v areáli školy,

     - Vydanie tretieho čísla školského časopisu Strojárnik a zapojenie sa do súťaže “PRO SLAVIS”

      

      

     Jún

     - spísanie záverečnej správy o činnosti ŠP