• Informácie o škole

        •        Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce škola zabezpečuje prípravu mládeže na povolania a odborné činnosti. Naša škola, ktorá svojim vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a stavebníctva, ktorých je na trhu práce nedostatok, má v tomto regióne svoje opodstatnenie. Škola zabezpečuje vyučovací proces v štvorročných študijných odboroch mechanik nastavovač, operátor stavebnej výroby a staviteľstvo , ale aj v trojročných učebných odboroch obrábač kovov, strojný mechanik, autoopravár - mechanik, inštalatér, murár, tesár a elektromechanik- silnoprúdová technika, v neposlednom rade v nadstavbovom štúdiu v odboroch stavebníctvo a strojárstvo – podnikanie a služby. V škole je zriadené centrum voľného času, ktorého činnosť je zameraná na aktívne dopĺňanie výchovno-vzdelávacieho procesu a napomáhanie žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času.

                   V rámci podnikateľskej činnosti poskytuje služby a vykonáva zákazkovú činnosť na základe uzatvorených zmlúv a dohôd v oblasti ubytovania, stravovania, využitia telovýchovných zariadení (telocvičňa, posilňovňa) a prenájmu učební pre školiace účely v čase po ukončení vyučovania (v poobedňajších hodinách od 15.00 a víkendy).