• Metodické orgány školy

      • Metodické orgány školy

        

        

       METODICKÉ ORGÁNY ŠKOLY          

             Cieľom činností metodických orgánov je realizácia konkrétnej účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní profesijného rastu učiteľov a majstrov OV zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

        

       A – predmetové komisie     

       PK spoločenskovedných predmetov (slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženská výchova, občianska náuka, dejepis)

             Vedúca PK           :        Mgr. Lucia Kramarčíková                          

             Stáli členovia        :          PaedDr. Eva Verníčková

                                                      Mgr. Martina Kotúľová                   

                                                      PaedDr. Marián Slaničan

                                                      Mgr. Erika Kytková

                                                       Mgr. Júlia Časová

                                                       Mgr. Jozef Ferneza

                                                      Mgr. Lenka Garajová

                                                      PhDr. Janka Slovíková

                                                      Mgr. Andrea Šverhová

                                                      Mgr. Katarína Kurjaková 

             PK prírodovedných predmetov  (matematika, fyzika, informatika)

             Vedúca PK           :            Mgr. Janka Floreková

             Stáli členovia        :           Mgr. Viktória Smolárová

                                                       Mgr. Ľuboš Mikuška

                                                       PaedDr. Marián Slaničan

                                                       Mgr. Dušan Balák

                                                       Ing. Anton Michalčík

                                                       Ing. Jarmila Turčinová

                                                      

             PK predmetov telesná a športová  výchova 

             Vedúci PK           :              Mgr. František Marčok

             Stáli členovia        :             Mgr. Ľuboš Mikuška                    

             PK odborných strojárskych predmetov

             Vedúci PK           :            Ing. Patrik Staník       

             Stáli členovia        :          Ing. Michal Berešík

                                                      Ing. Anton Michalčík

                                                     Ing. Ľuboš Dendis

                                                      Ing. Peter Ratičák

                                                      Ing. Kamil Miklušičák     

             PK odborných stavebných predmetov

             Vedúci PK           :              Ing. Lukáš Holubják

             Stáli členovia        :             Ing. Katarína Luscoňová

                                                           Ing. Ján Kozák

                                                          Ing. Jarmila Turčinová

        Ing. Jozef Feja

                                                           Ing. Mária Juríčková

                                                          Ing. Júlia Čačková RD

                                                         

       B  - metodické združenia

            

             MZ pre učiteľov a majstrov 1. ročníkov

             Vedúci MZ           :         Mgr. Erika Kytková

             Stáli členovia        :         učitelia a majstri OV vyučujúci v prvých ročníkoch

        

             MZ pre učiteľov a majstrov 2. ročníkov

             Vedúci MZ           :           Ing. Lukáš Holubják

             Stáli členovia        :           učitelia a majstri OV vyučujúci v druhých ročníkov 

             MZ pre učiteľov a majstrov 3. ročníkov

             Vedúci MZ           :           Ing. Jozef Feja

             Stáli členovia        :           učitelia a majstri OV vyučujúci v tretích ročníkov 

             MZ pre učiteľov a majstrov 4  ročníkov

             Vedúci MZ           :           Mgr. Júlia Časová  

             Stáli členovia        :           učitelia a majstri OV vyučujúci v štvrtých ročníkov

             MZ zasadajú 4-krát za školský rok, pravidelne vždy pred klasifikačnou poradou. Prerokovávajú  výchovno-vyučovacie výsledky za príslušné klasifikačné obdobie. Výsledkom ich činnosti je vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch.