• Maturita

    • Maturita 2024

      

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MATURITNEJ SKÚŠKE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

     Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č.224/2022 Z. z. o strednej škole.

     EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenie a monitorovania vzdelávania, odbor podpory formálneho vzdelávania NIVaM. 

     TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY 2024

     PREDMETY MS

     Žiak strednej odbornej školy koná MS zo štyroch predmetov:

      • slovenský jazyk a literatúra,
      • anglický jazyk úroveň B1 ,
      • teoretická časť odbornej zložky,
      • praktická časť odbornej zložky. 

      

     Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

     Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odseky 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

     • ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS (určenom v zmysle školského zákona § 77 ods. 3) bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
     •  Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
     • Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
     • Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal EČ a PFIČ MS v riadnom termíne roku 2023, môže vykonať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS v septembri 2023 alebo v marci 2024).
     •  Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
     •  O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

     Upozornenie!

     O opravný termín EČ MS a PFIČ MS v septembri teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS, prípadne opravný termín PČOZ. Opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS takéhoto žiaka môže byť najskôr v riadnom termíne nasledujúceho školského roka a opravný termín PČOZ MS najskôr vo februári nasledujúceho školského roka. Na tieto termíny sa žiak prihlási do 30. septembra.

     Riadny termín maturitnej skúšky 2024

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční:

     12. marec 2024 (utorok): slovenský jazyk a literatúra

      13. marec 2024 (streda):   anglický jazykB1

      14. marec 2024 (štvrtok): matematika

      

     Aprílový náhradný termín maturitnej skúšky

     Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v šk. roku 2023/2024:  9. apríla – 12. apríla 2024.

     Septembrový opravný a náhradný termín maturitnej skúšky

     Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční: 3. – 6. septembra 20234

     Hodnotenie MS

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

     a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

      b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

     a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo

     b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33

     Úspešnosť žiaka, hodnotenie EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z anglickéhojazyka je vyjadrené v percentách.

     Percento je zaokrúhlené na desatiny a uvádza sa na maturitnom vysvedčení. 

      Príklady hodnotenia a klasifikácie MS zo SJL a anglického jazyka 

     EČ – percento

     PFIČ - percento

     ÚFIČ - známka

     žiak  úspešne zmaturoval     z  predmetu

     viac ako 33 %

     viac ako 25 %

     1,2,3,4

     ÁNO

     viac ako 33 %

     25 % a menej

     1,2,3

     ÁNO

     33 % a menej

     viac ako 25 %

     1,2,3

     ÁNO

     33 % a menej

     25 % a menej

     1,2,3,4,5

     NIE !!!

      

     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený. 

     Trieda

     Počet žiakov

     Voľno na prípravu

     PČOZ

     ÚČ MS

     IV.A mechanik

     nastavovač

     21

     20. 05.-24.05.

     2024

     10.05.- 16. 05.  2024 PRaPKÚ

      

     27.05.-30.05.

     2024

     IV.B operátor

     stavebnej výroby

     21

     20. 05.-24.05.

     2024

     9. 05. – 15. 05.  2024 PRaPKÚ

      

     27.05.-30.05.

     2024

     IV.C staviteľstvo

     16

     20 05.-24. 05.

     2024

     09. 05. 2024 PRaPKÚ

      14. 05. 2024 OVP

      

     27.05.-30.05.

     2024

     PRaPKÚ – Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

     OVP – Obhajoba vlastného projektu

     Pedagogická rada: 17. 05. 2024                                                    

     Uzatvorenie 2. polroka: 14. 05. 2024

      

      

     PaedDr. Eva Verníčková

     zástupkyňa riaditeľa pre TV