• Záverečné skúšky

    • Záverečné skúšky 2023

      

     Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

      

     a)  riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. júna 2023.

     b) mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

      

      

     § 18 Záverečná skúška

     1)     v teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

     2)     v praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.

      

      § 19  Organizácia záverečnej skúšky

     1)     na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.

     2)     teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.

     3)     na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.

     4)     praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín.

     5)     praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.

     6)     pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky je jednou hodinou praktickej časti záverečnej skúšky 60 minút.

     7)     priebeh záverečnej skúšky je verejný. Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný.

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí :

     prospel s vyznamenaním, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí:

      prospel veľmi dobre, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); v odbornom učilišti nemá klasifikačný stupeň z odborného výcviku v poslednom ročníku horší ako 2 (chválitebný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí :

     prospel, ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

     Záverečná skúška sa celkovo hodnotí:

      neprospel, ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný)

      

      

     Trieda

     Počet žiakov

     Voľno na prípravu

     Praktická časť

     Teoretická časť

     III.D strojný mechanik

             obrábač kovov

             inštalatér

     4

     4

     26

     14.06.-16.06.2023

     19.06.-20.06.2023

     22.06.2023

     III.E tesár

             murár

     8

     15

     14.06.-16.06.2023

     19.06.-20.06.2023

     21.06.2023

     III.F autoopravár mechanik

     22

     14.06.-16.06.2023

     19.06.-20.06.2023

     21.06.2023

      

     Uzatvorenie druhého polroka: 09. 06. 2023

     Pedagogická rada: 13.06. 2023

      

     PaedDr. Eva Verníčková

     zástupkyňa riaditeľa