• Podstata práce ŠP

    • Podstata práce školského parlamentu

      

     Plán práce ŠP pri Strednej odbornej škole technickej, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo na školský rok 2022/2023

      

              Plán práce vychádza z platnej legislatívy – zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 26 a v zmysle jeho novelizácie platnej od 1.1.2022.

      

     Hlavný cieľ:

      

        Prostredníctvom spolupráce školského parlamentu a triednych samospráv s vedením školy a Pedagogickou radou rozvíjať komunikačné, prezentačné a tvorivé zručnosti študentov a zvyšovať ich záujem o zapájanie do života školy

      

     Čiastkové ciele:

      

     1. Získavať informácie od zástupcov tried a spolupracovať s nimi pri riešení problémov a realizácií projektov


     Zodpovednosť: viď zoznam členov ŠP
     Termín: počas celého školského roka

      

     1. Využívať a aktualizovať hlavnú nástenku ŠP ako prostriedok šírenia základných informácii o činnosti a projektoch ŠP pre študentov


     Zodpovednosť:  viď zoznam členov ŠP

     Termín: počas celého školského roka

      

     1. Vydávať školský časopis Strojárnik

      

     Zodpovednosť: viď zoznam členov ŠP, a zároveň členov Redakčného

     krúžku

     Termín: počas celého školského roka (tri čísla za školský rok)

     1. Zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach a podujatiach školských rád v rámci ŠP, získavať nové informácie o ŠP a ich aplikácia do činnosti rady

      

     Zodpovednosť: viď zoznam členov ŠP

     Termín: počas celého školského roka

     1. Viesť zápisnice zo zasadnutí ŠP

      

     Zodpovednosť: viď zoznam členov ŠP

     Termín: počas celého školského roka

     1. Podporovať a podieľať sa na akciách organizovaných Centrom voľného času pri SOŠt v Námestove

      

     Zodpovednosť: viď zoznam členov ŠP

     Termín: počas celého školského roka

      

      

      

      

     V Námestove dňa 19. 09. 2022

     Jozef Mikos

     predseda ŠP