• Akcie ŠP

    • Naše akcie:

     Školský parlament si pri príležitosti dňa učiteľov pripravil akciu s názvom: NAJ učiteľka a NAJ učiteľ.

     Spustilo sa hlasovanie a žiaci SOŠt mohli hlasovať za svojho naj učiteľa a učiteľku. Voľba bola iba na nich. Samozrejme brali do úvahy to, že pedagóg je človek, ktorý nielen učí a vzdeláva, ale aj vychováva. Preto svojim hlasom podporili tú/toho najľudskejšieho, najmilšieho, najmúdrejšieho, no proste NAJ učiteľa a učiteľku.

      

     Víťazmi sa stali:

     NAJ UČITEĽKA:

     Ing. Eva Valentínyová

     NAJ UČITEĽ:

     Ing. Kamil Miklušičák

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     DEŇ NARCISOV – 20.04.2023

     Na Slovensku je veľa ušľachtilých zbierok, avšak pre ľudí s rakovinou je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

     K tejto zbierke sa pripojila aj naša SOŠ technická v Námestove. Zbierka sa uskutočnila nielen v škole, ale aj v blízkom okolí školy v Námestove. Tešili sa na Vás naši dobrovoľníci zo Školského parlamentu, oblečení v bielych tričkách s identifikačným číslom a s označenou pokladničkou.Smeradi, že ste sa pri nich zastavili, podporili túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM a pripli si malý KVIETOK na znak podpory onkologických pacientov.

     • ĎAKUJEME 

      

     Olympiáda školských parlamentov

      

     14. decembra sa konala Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl, spojená s vyhodnotením Olympiády školských parlamentov 2022, do ktorej sa zapojilo 33 škôl a jej aktivity úspešne realizovalo 27 z nich.Piaty ročník Olympiády školských parlamentov stredných škôl usporiadali RMŽK a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, ktorá všetkých poctila svojou účasťou.

     „Cieľom aktivít bolo budovanie dobrých vzťahov v školskom parlamente aj v škole, ponuky motivácie cez úspešných absolventov škôl, pomoc obyvateľom mesta,“ povedala predsedníčka RMŽK Karin Grobarčíková.

     Aktivity zachytili študenti vo videách a najzaujímavejšie vybrala hodnotiaca komisia na špeciálne ocenenie. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ocenila 27 aktívnych školských parlamentov. Špeciálne ocenenie udelila aj školskému parlamentu zo Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

     Olympiáda obsahovala viaceré aktivity, do ktorých sme sa ako škola mohli zapojiť. Členovia nášho školského parlamentu nezaháľali a prihlásili sa do všetkých troch vyhlásených aktivít spolu s prémiovou aktivitou. A podarilo sa, získali sme 1. miesto, cenu poroty a aj cenu sympatie.

     Študentská kvapka krvi

     Školský parlament zorganizoval  v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Študentská kvapka krvi, ktorá sa uskutočnila 27.10.2022 v priestoroch budovy školy.

     👉Akcia bola určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy.

     👉Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov.

      

     DEŇ NARCISOV – 28.04.2022

     Na Slovensku je veľa ušľachtilých zbierok, avšak pre ľudí s rakovinou je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

     K tejto zbierke sa pripojila aj naša SOŠ technická v Námestove. Zbierka sa uskutočnila nielen v škole, ale aj v blízkom okolí školy v Námestove. Tešili sa na Vás naši dobrovoľníci zo Školského parlamentu, oblečení v bielych tričkách s identifikačným číslom a s označenou pokladničkou.Smeradi, že ste sa pri nich zastavili, podporili túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM a pripnete si malý KVIETOK na znak podpory onkologických pacientov.

     • ĎAKUJEME

     Máme nového predsedu ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU!

      

     26. 04. 2022 sa konali voľby predsedu Školského parlamentu. Z kandidátov si členovia tajným hlasovaním zvolili za predsedu Jozefa Mikosa. Podpredsedom sa stal TobiášMikunda. Nahradili tak Martina Lukáša a Karola Vonšáka, ktorí úspešne viedli ŽŠR (neskôr Školský parlament) štyri roky.

     Za to im ĎAKUJEME a Jozefovi s Tobiášom prajeme veľa úspechov!

      

     Volejbalový turnaj

      

     Všetci žiaci, učitelia a majstri OV našej školy mali možnosť prihlásiť sa do volejbalového turnaja, ktorý zorganizoval Školský parlament v spolupráci s CVČ pri SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v utorok 12. 04. 2022 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť. Boli to práve majstri, ktorí nenašli v celej súťaži premožiteľa. Za čo im patrí: „klobúk dolu“. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev.

      

     Oznam Žiackej školskej rady

      

     V zmysle zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 26 a v zmysle jeho novelizácie platnej od 1.1.2022 sa mení Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole technickej v Námestove na Školský parlament Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

     § 26 novelizovaného zákona č. 596/2003 Z.z. platný od 1.1.2022

      

     Školský parlament

     (1) Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.

     (2) Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.

     (3) Školský parlament má najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.

     (4) Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.

     (5) Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.

     (6) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

     (7) Školský parlament

     a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,

      

      

      

     b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,

     c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,

     d) volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

     e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,

     f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,

     g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,

     h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

     (8) Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.

     (9) Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

     (10) Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.

      

      

      

     Staň sa hrdinom .... DARUJ KRV!

     Školský parlament pri SOŠt spolupracoval pri akcii – Valentínaska kvaka krvi so SOŠ v Námestovo. Darovanie krvi sa uskutočnili 05.04.2022 a z našej školy sa odhodlalo darovať túto najvzácnejšiu tekutinu 25 žiakov. Ďakujeme!  Akcia bola  určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť  zachraňovať životy.

      

     Časopis STROJÁRNIK

     V prvom polroku školského roka 2021/2022 členovia ŽŠR zostavili a distribuovali prvé tohtoročné číslo školského časopisu Strojárnik.

     STROJaRNIK-2021-2022_c.1.pdf

      

     PODAJ MI RUKU –

     MESIAC AKTÍVNEJ POMOCI NA ŠKOLE

     Celý projekt pozostával z niekoľkých fáz, ktoré mali byť uskutočnené v mesiaci máj. Priebeh realizácie projektu však ovplyvnila zlá epidemiologická situácia, a preto sme boli nútení presunúť dve fázy na september v šk. roku 2021/2022.

     V rámci prvého májového týždňa sme uskutočnili prvé fázy projektu – Osvetu pomoci a prednášku. Členovia školského parlamentu vytvorili plagátik o možnostiach pomoci a rozdali ho žiakom celej školy. Následne sme si vypočuli prednášku zdravotnej sestry, ktorá dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Žiaci si sami mohli vyskúšať podať prvú pomoc, poskytnúť umelé dýchanie, obviazať ranu, či dať postihnutého do stabilizovanej polohy.

     Fázu – Staň sa hrdinom – zameranú na darovaniu krvi sme kvôli epidemiologickým opatreniam museli presunúť na september, s nádejou, že sa situácia zlepší. Nakoľko ani v septembri NTS nemohla urobiť hromadný odber krvi na našej škole, rozhodli sme sa, že my navštívime ich. Vybraní žiaci našej školy navštívili odberové miesto v DK a darovali najvzácnejšiu tekutinu priamo tam.

     Koncom mája sme sa zamerali na pomoc životnému prostrediu – teoreticky aj prakticky. Najskôr sme v triedach viedli motivačné rozhovory na tému separovania a ochrany životného prostredia.  V rámci praktických aktivít sem vyčistili okolie našej školy, rozdali sme dobrovoľníkom vrecia a tí sa vybrali na svoje obľúbené miesta, aby ich vyčistili. Nakoniec sme do všetkých tried a na chodby umiestili koše na separovanie odpadu, ktoré na našej škole doteraz chýbali.

     Osveta zodpovednosti

      

     Nakoľko pandémia Covid 19 ovplyvnila prácu ŽŠR v škole a pozastavila skoro všetky jej plánované akcie,  rozhodli sa jej členovia počas tohto obdobia šíriť „Osvetu zodpovednosti“. Vytvorili informačný plagát ohľadom potreby dodržiavania aktuálnych nariadení a online formou ho šírili medzi svojimi spolužiakmi.

     osveta_zodpovednosti.pdf

      

     Súťaž – Najlepšia dochádzka

      

     Na začiatku školského roka 2019/2020 vyhlásila ŽŠR súťaž: Najlepšia dochádzka, ktorá bola určená všetkým žiakom SOŠt. Po piatich mesiacoch získavania vedomostí a zručností sme zhodnotili ich snahu. S veľkým náskokom zvíťazila trieda I.C, ktorá získala sladkú odmenu. V deň odovzdávania výpisov známok za I. polrok dostali aj tortu, na ktorej si všetci pochutnali. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme, aby bol druhý polrok úspešnejší.

      

      plagat_macko.pdf

      

     „NÁVŠTEVA“ ROVESNÍKOV V GYMNÁZIU A. BERNOLÁKA V NÁMESTOVE.

     v priestoroch Gymnázia A. Bernoláka v Námestove.V mesiaci marec sa členovia ŽŠR spolu s niektorými žiakmi školy zúčastnila stretnutia s čínskym veľvyslancom

      

      

      

     „VÝPOMOC DIEVČAT“ PRI STAVANÍ MÁJA

      

     Členky ŽŠR sa pekne vyobliekali do farebných ľudových krojov a svojim spevom, účinkovaním a pomocou pri zdobení májky a príprave  tradičného občerstvenia prispeli ku krásnemu podujatiu, ktoré organizovalo CVČ pri SOŠt.

      

     VALNÉ ZHROMAŽDENIE RADY MLÁDEŽE ŽSK V JASNEJ

     V dňoch 17.-19. apríla 2015 sa konalo sedemnáste Valné zhromaždenie Rady mládeže Žilinského kraja v Jasnej, na ktorom sa zúčastnil predseda našej ŽŠR Boris Mrekaj Katka Frančáková z III.C. Súčasťou programu bol aj workshop zameraný na implementáciu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na území Žilinského kraja a predstavenie udalosti roku 2016 (predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ), SK PRES 2016 a miesta mladých ľudí v ňom.

     Osemdesiat mladých ľudí, delegátov Valného zhromaždenia z členských organizácií Rady mládeže Žilinského kraja, ktorých je v súčasnosti 61, zhodnotili aktivity aj celý rok 2014, zvolili ďalšieho člena predsedníctva, vytýčili PROGRAM na rok 2015, dohodli sa na vytvorení poradného orgánu predsedníctva a pomenovali projekty, do ktorých sa zapoja ako dobrovoľníci v roku 2015. „Sedemnáste valné zhromaždenie RMŽK bolo okrem iného výnimočné svojou dĺžkou trvania a vysokým záujmom o účasť. Počas uplynulých dvoch dní sme k pripravovaným projektom zozbierali veľa podnetov od mladých ľudí aj od pracovníkov s mládežou. Sme presvedčení, že cesta k úspechu spočíva v aktivitách založených na reálnych potrebách mladých ľudí a na takúto cestu sme vďaka tomuto podujatiu nastúpili“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja. Delegátov Valného zhromaždenia do ďalšej činnosti povzbudili aj príhovory hostí, ktorými boli poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Igor Janckulík a redaktorka a moderátorka Monika Huráková.

      

      

     ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ ŠKOLY

      Už sa stáva tradíciou na našej škole, že sa každý rok zapájame do  projektu  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ ŠKOLY. V tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Najkrajšie záložky v rámci našej školy boli odmenené vecnými cenami:

      

      

      

     ŽIACI A POÉZIA ...

       Dom kultúry v Námestove už  tretí rok pozýva študentov a širokú verejnosť na akciu s názvom Námestovské autorské čítania. V poradí tretí ročník sa uskutočnil 27. októbra 2014 o 12:00 pred Domom kultúry v Námestove.  Žiaci si za príjemného počasia vypočuli verše z tvorby súčasných básnikov Janka Litváka a Erika Ondrejičku. O hudobný doprovod sa postaral Miloš Železňak.

     ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     lienku.š myúto skvelú túne podporujčdorož podporili a kaíkoly, ktoršej šiakov nažch ývalýou  bťasčú íkoly. Rovnako sme boli milo prekvapenšej šci naíiaci a pracovnžastnili aj čúa 29. 10. 2014 zňa Študentskej kvapke krvi 2014, ktorá sa na dôkaz našej spolupráce „na striedačku“, konala v priestoroch Strednej odbornej školy v Námestove, sa dN

     om veku.šudia v mladľ ä najmúmi sýskavanie prvodarcov, medzi ktorí na zá zameranňrne je kampaáe primžď tuniak a daruj krv! Keďudia? Nebuľ tuniaky moji úkou: Sč a slovnou hraíudľch ýou mladčtudentskej kvapky krvi sa verejnosti prihovára reŠnej č     Slogan tohtoro