• štatút RŠ

    • Štatút rady školy

      

     Štatút rady školy

      

     V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenie

      

     (1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole technickej, Komenského 496/37, Námestovo.

     (2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

      

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

      

     (1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy.

     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

      

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

      

     (1)  Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,  a to :

     1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
     2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy 
     3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy  alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy ; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
     4. vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä :
     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
     2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,
     3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
     4. k návrhu rozpočtu,
     5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
     6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,
     7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,
     9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
     10. k návrhu na zrušenie školy, spájanie alebo združovanie s inými školami.

     (2) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady. 

     (3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

     1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy  je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
     2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

      

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

      

     (1) Rada školy má 11 členov.

     (2) Členmi rady školy sú :

     1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
     • Pavol Soľava
     • Ing. Ján Kozák
     1. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
     • Marta Kubíková
     1. traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,
     • Monika Čeľadinská
     • Ing. Karol Sahúľ
     • PhDr. František Oleš
     1. jeden zvolený zástupca žiakov,
     • Jozef Mikos
     1. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
     • Ing. Albín Maslaňák
     • Ing. Július Piták
     • Mgr. Dana Kubaščíková
     • Bc. Marcela Adamková

     (3) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode (2) tohto článku aj:

     1. jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu,
      b) jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
     2. jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja.

     (4) Členom rady  školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva. Návrh delegovaného zástupcu zasiela dotknutá právnická alebo fyzická osoba riaditeľovi školy, ktorý ich bezodkladne zašle zriaďovateľovi, ktorý rozhoduje o výbere z navrhnutých kandidátov na čestné členstvo a ich menovaní.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     (1) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

     (2) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

     (3) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

     (4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov školy.

     (5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (6) Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (7) Členstvo v rade školy zaniká :

     1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
     2. vzdaním sa členstva,
     3. ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,
     4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
     5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
     6. ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
     7. odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     8. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na  výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,
     9. obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     10. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

     (8) Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

      

      

     Čl. 6

     Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

      

     (1) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov  termín, dokedy má zložka voliteľov  delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

     (2) V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

     (3) Doplnenie člena rady školy podľa  tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

      

     Čl. 7

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     (1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

     (2) Predsedu rady školy a podpredsedu rady  školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

     (3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

     1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
     2. o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

     (4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

     1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
     2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy,
     3. ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

     (5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.

     (6) Každý člen rady školy má jeden hlas.

     (7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy alebo školského zariadenia vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet  hlasov všetkých jej členov.

     (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

     (9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

     (10) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

     (11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

     (12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.

     (13) Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (14) Rada  školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy  a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy , rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

      

      

      

     Čl. 8

     Práva a povinnosti člena rady školy

      

     (1) Člen má právo :

     1. voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,
     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,
     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

     (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     (4) Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy  a rodičov žiakov školy. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy zástupcov tejto zložky, ktorú v rade zastupujú a získavajú od nich podnety pre prácu v rade školy.

     (5) Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

      

     Čl. 9

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

     (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby a najmenej štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

     (5) Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

     (6) Uznesenie rady  školy alebo tento štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

     (7) Predseda rady  školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

     (8) Výročná správa obsahuje:

     1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
     2. ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
     3. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
     4. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
     5. ďalšie údaje určené radou školy.

     (9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

     (10) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

     (11) Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy,  na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.

     (12) Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

     (13) Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

      

     Čl. 10
     Vzťah rady k orgánom miestnej štátnej správy

      

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy.

     (3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

      

     Čl. 11

     Finančné zabezpečenie rady školy

      

     (1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

      

      

          Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 14.05.2008, a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      

      


     V Námestove 14. 05. 2008

      

      

       Pavol  S o ľ a v a, v.r.

         predseda rady školy