• ...kompletný výchovný program je k nahliadnutiu na  sekretariáte školy...

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY

    

   Charakteristika zariadenia

   Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého roka. Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. Plní úlohy pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, v prevencii problémového vývinu detí, v prevencii delikventného vývinu mládeže.
   Samotné CVČ je súčasťou SOŠ technickej a pre svoju činnosť využíva vlastne priestory (prednášková miestnosť, oddychovo-relaxačná miestnosť, knižnica, krúžkové miestnosti, kabinet pre vedúcich krúžkov) a ostatné priestory školy ( telocvičňu, posilňovňu, učebne, ihriská).


   Charakteristika detí

   Všetky deti, ktoré využívajú aktivity CVČ sú žiakmi SOŠt dochádzajúcimi s blízkych obcí a miest regiónu Hornej Oravy.  Všetci uchádzači o záujmové vzdelávanie so špeciálnymi potrebami majú možnosť sa ho zúčastňovať a sú plne integrovaní do všetkých foriem činností, pokiaľ obsah, formy a metódy odpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam.

   Medzi účastníkmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami patria aj mimoriadne nadaní študenti. CVČ vytvára podmienky pre ich rozvoj a zároveň spolupracuje s ostatnými  inštitúciami, kde môžu nadaní študenti pokračovať v prehlbovaní svojho nadania.


   Dlhodobé projekty

   Dlhodobé projekty ktoré sa uskutočňovali a ďalej pokračujú patria :

   • vzdelávacie kurzy, semináre -  zručnosti potrebné pre život, zdravý životný štýl,
   • kultúrne programy –  Imatrikulácia,  Mikulášsky program, Vianočná akadémia, Bambiriáda, ZUČ
   • preventívne protidrogové programy- koncerty, prednášky, divadelné predstavenia
   • ekologické a sociálne programy- ekologické akcie, čistenie turistických chodníkov,
   • úprava okolia školy          
   • športové projekty – športové súťaže, silový trojboj, Vianočná strelecká muška
   • stretnutia s významnými osobnosťami – besedy v knižnici so spisovateľom, hudobným 
   • skladateľom, ďalšími významnými osobnosťami regiónu a Slovenska

   Spoluprácu s rodičmi a inými subjektmi:
   CVČ od svojho vzniku aktívne spolupracuje s CVČ Maják, Kultúrnym strediskom v  SZUŠ v Námestove, najmä  pri tvorbe a organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach. Výbornú spoluprácu máme s  Regrutačným strediskom v Žilne, ktoré pripravuje pre našich členov v priebehu roka viaceré besedy a branno-športové akcie.


   Ciele CVČ
   Naše ciele v systéme výchovy spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti dieťaťa, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, tvorivosť a hlavne formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.
   Pre dosiahnutie hlavného cieľa činnosti CVČ pri SOŠt je nutné vytvárať priestor a podmienky pre záujmovú , rekreačnú a relaxačnú činnosť detí a to:

   • zapájať deti zmysluplnýma efektívnym využívaním voľného času detí v  širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií,
   • sústavne zvyšovať kvalitu práce v krúžkovej činnosti, motivovať žiakov k mimoučebným aktivitám, a tým minimalizovať príležitosti, ktoré vedú k negatívnym javom,
   • organizovať rôzne športové súťaže a kultúrno-spoločenské akcie pre žiakov,
   • zabezpečiť účasť žiakov na rôznych akciách s preventívnym zameraním ako sú filmové predstavenia, besedy, prednášky, výchovné koncerty a súťaže,
   • znižovať záškoláctvo a motivovať žiakov ku vzťahu k práci kvalitnou činnosťou centra voľného času
   • zapojiť do mimoškolských aktivít žiakov celej školy,
   • podchytávať nadané a talentované deti a vytvárať podmienky na ich rast, realizáciu a prezentáciu schopností formou zapájania sa do rôznych súťaží a podujatí.
   • ponúkať počítačové krúžky na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní.
   • zapájať sa do projektov organizovaných MŠ SR s cieľom zlepšovania podmienok práce, materiálového vybavenia a rozširovania ponuky krúžkov.
   • zapájať deti do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, výstav, divadelných  predstavení na tému ľudských práv.
   • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa organizovať besedy  na tému záškoláctvo, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie a pod.