• Pilotné vzdelávanie

    • Stredná odborná škola technická Námestovo

     PREZENTÁCIA PROJEKTU ESF 2010

     (Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)

     ÚLOHY PROJEKTU :

     1.posilňovať odborné zručnosti pedagógov

     2.inovovať obsah jazykového vzdelávania na odbornú zložku vzdelávania

     3.skvalitniť metódy vzdelávania umožňujúce lepšie uplatnenie absolventov škôl na trhu práce

     4.implementovať inovatívne formy výučby vo vyučovacom procese s dôrazom na 1. ročník

      

      Strategický cieľ projektu :

     Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“ majú prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch elektrotechnika, strojárstvo, stavebníctvo, lesníctvo.

      

      Špecifické ciele projektu:

     1.1. Tvorba rozvojových programov 6 škôl

     Počas 6 mesiacov budú za každý odbor dvaja pedagógovia v spolupráci s celým pedagogickým zborom pripravovať školský vzdelávací program.

     2.1. Školenia učiteľov cudzích jazykov

     Školenia učiteľov cudzích jazykov zo 6 stredných škôl realizované počas 5 mesiacov v celkovom rozsahu 48 hodín pre každú skupinu .

     3.1. Tvorba učebných materiálov, príprava obsahu odborného jazykového vzdelávania.

     Podporné aktivity:

     1) vytvorenie jednotnej metodiky a osnovy odborného jazykového

     vzdelávania

     2) príprava pracovných zošitov pre odborné jazykové vzdelávanie

     3) odborná korektúra a odborné posúdenie pracovných zošitov

     4) návrh dizajnu a tlač pracovných zošitov

     5) príprava odbornej obsahovej náplne pre jazykový softvér

     3.2. Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov

     Počas 6 mesiacov prebehne inštalácia jazykového výučbového softvéru do 6 učební na 6 školách. Každá učebňa bude vybavená 15 žiackymi a 1 učiteľským počítačom a príslušným jazykovým softvérom.

     4.1. Pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky na hodinách cudzieho jazyka

     Aktivita je zameraná na pilotnú aplikáciu pripravenej formy a obsahu vzdelávania vo vyuč. procese. V priebehu šk. rokov 2009-2011 bude nový obsah vzdelávania so zameraním na odbornú cudzojazyčnú zložku overovaný na každej škole na 1 hodine anglického jazyka týždenne a na 1 hodine nemeckého jazyka týždenne v každom ročníku.

     Cieľovú skupinu projektu tvoria žiaci a pedagógovia zo 6 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, pričom jednou z nich je aj naša škola SOŠ technická Námestovo.

      

      

      Zodpovední pracovníci za projekt :

      

      

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     Aktivita

     1.

     Bc.Alena Galčíková

     Učiteľ angl. jazyka

     3.1. Tvorba učebných

     materiálov

     2.

     Mária Habiňáková

     Pedagóg odbor. predmetov

     1.1. Tvorba 7 rozvojových

     programov

     3.

     Mgr. Ladislav Hricík

     Učiteľ angl. jazyka

     4.1 Pilotné testovanie

     cudzojazyčnej odbornej

     zložky na hodinách

     cudzieho jazyka

     3.1.Tvorba učeb. materiálov

     4.

     Ing. Magdaléna Hutirová

     Učiteľ odbor. predmetu-stavebníctvo

     3.1.Tvorba učeb. materiálov

     5.

     Ing. Vojtech Klempai

     Odborný garant

     Administratívny pracovník školy

     3.1.Tvorba učeb. materiálov

     1. Koordinácia projektu

     apodporné aktivity

     6.

     Ing. Jozef Kružel

     Metodik pre prípravu osnovy

     3.1.Tvorba učeb. materiálov

     7.

     Ing. Juraj Murín

     Pedagóg odbor. predmetov

     1.1. Tvorba 7 rozvojových

     programov

     8.

     Ing. Patrik Staník

     Programovanie webstránok, portálov aúdržba IS

     Techn. podpora pilotného testovania

     1. Koordinácia projektu

     apodporné aktivity

     4.1 Pilotné testovanie

     cudzojazyčnej odbornej

     zložky na hodinách

     cudzieho jazyka

     V rámci projektu naša škola užšie spolupracuje s SOŠ stavebná Žilina a podieľa sa na tvorbe metodiky a osnovy odborného jazykového vzdelávania a tiež prípravy pracovných zošitov odbornej konverzácie v anglickom a nemeckom jazyku pre študijný odbor operátor stavebnej výroby.

      

     NAŠI PEDAGÓGOVIA SA PODIEĽALI NA NÁVRHU DIZAJNU PREDNEJ STRANY OBALU PRACOVNÉHO ZOŠITA ODBORNEJ ANGIČTINY pre študijný operátor stavebnej výroby

      

      

      

      

      

     Aktivita „Monitorovanie a hodnotenie projektu“

     Vzhľadom na náročnosť projektu je nevyhnutné zabezpečiť dôsledný monitoring projektu tak, aby bolo možné počas realizácie projektu identifikovať nezrovnalosti a operatívne vykonávať korekčné opatrenia tak, aby sa splnili špecifické ciele projektu.

      

      

     Nadväzujúce aktivity po skončení projektu

      

     Posilnené jazykové vzdelávanie o odbornú zložku bude tvoriť základ pre rozvoj odborných jazykových zručností našich žiakov v študijnom odbore operátor stavebnej výroby a mechanik nastavovač. Pripravená metodológia, nová forma, ako aj obsah v rozsahu 120 hodín angličtiny a 120 hodín nemčiny bude používaných nielen na našej škole, ale aj na ostatných školách v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré o takého odborné jazykové vzdelávanie prejavia záujem.

      

      

     Realizácia projektu

      

     Žilinský samosprávny kraj v rámci aktivity č. 3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre našich žiakov zabezpečil vybavenie jazykovej učebne, a to:

     -3 počítače, vrátane operačného systému, kancelárskeho balíka a antivírovej ochrany,

     -15 žiackych licencií pre výukový software,

     -1 učiteľská licencia pre výukový software,

     -1 licencia pre digitálny slovník -anglický,

     -1 licencia pre digitálny slovník -nemecký,

     -1 ks dataprojektor,

     -16 ks slúchadiel s mikrofónom

     -a zaškolenie 5 pedagógov pre prácu s jazykovým softwarom

      

      

      

      

     Daného projektu sa zúčastňujú tieto školy:

     -Stredná odborná škola technická Čadca,

     -Spojená škola Martin,

     -Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina,

     -Stredná odborná škola stavebná Žilina,

     -Stredná odborná škola technická Námestovo,

     -Stredná odborná škola lesnícka Liptovský Hrádok.

      http://sousno.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=6