• kritéria prijatia-nadstavbové štúdium

    • K R I T É R I Á

     pre prijímanie uchádzačov o nadstavbové štúdium do 1. ročníka na SOŠ technickú Námestovo v školskom roku 2023/2024

     V zmysle § 69 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene doplnení niektorých zákonov,apo prerokovaní v pedagogickej rade školy 15.11.2022  vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá :

     Študijné odbory

     2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby :12

     3659 L stavebníctvo : 12

     Celkový počet žiakov,  ktorých možno prijať : 24

     Podmienky prijatia

     ·         úspešné ukončenie trojročného učebného odboru (príloha č. 3 vyhlášky MŠVVaŠSRč.64/2015 Z. z.)

     ·         dobrý zdravotný stav

     Kritéria pre prijatie

     Žiaci budú prijímaní do študijných odborov na základe prijímacieho konania, kde budú posudzované :

     ·         Prospech zo SOŠ – koncoročné vysvedčenie  z 1.,2., a 3. ročníka.

     ·         Uchádzači budú prijatí podľa poradia na základe priemeru známok dosiahnutých na konci        školského roka v 1.,2. a 3. ročníku SOŠ.

     ·     Riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť  (zdravotne znevýhodnený žiak), pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.

     ·     Riaditeľ si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia počtu žiakov v študijnom odbore    neotvoriť daný študijný odbor.

      

     V prípade rovnakého priemeru známok dosiahnutých v 1., 2. a 3. ročníku bude o umiestnení uchádzačov rozhodovať :

     ·         dosiahnutý priemer známok z predmetu  slovenský jazyk a literatúra

     ·         dosiahnutý priemer známok z predmetu cudzí jazyk

     Rozhodnutím riaditeľa školy bude podľa poradia prijatých prvých 22 uchádzačov.

     V prípade, že sa prijatý uchádzač nezapíše do 1. ročníka v stanovenom termíne, bude ponúknuté voľné miesto ďalšiemu v poradí, alebo uchádzačovi, ktorý sa proti rozhodnutiu odvolá.

      

     Námestovo 16. 01. 2023                                                              Ing. Jozef Kružel

                                                                                                                 riaditeľ, v.r.