•  

   ŠTUDENTSKÉ LICENCIE PROGRAMOV

   Študentské licencie programov Autodesk pre domácu prípravu

        

   Študenti pre svoju individuálnu nekomerčnú prácu na projektoch doma môžu získať

   plne funkčné verzie produktov Autodesk downloadom

   ( AutoCAD, Revit, Iventor ... )

   http://www.autodeskacademia.cz/student/licence/

    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   AUTODESK ACADEMIA PROGRAM

   Členské školy Autodesk Academia Program

   http://www.autodeskacademia.cz/student/skoly/

    Ako jedna z mála slovenských škôl, naša škola opäť potvrdila poprednú pozíciu školy pre odborné vzdelávanie. Získala  certifikát o začlenení odborných škôl z Čiech a Slovenska v Autodesk Academii Programe.

   Autodesk Academia Program je forma spolupráce vedúcej softvérovej spoločnosti v oblasti návrhu, správy a zdieľania digitálnych dát s akademickou sférou.

   Autodesk Academia Program je postavený na stratégii podpory školského vzdelávacieho programu, objektívneho overenia znalostí učiteľov  i študentov a ich podporu  pri aktívnom zapojení do vzdelávacích a vedeckovýskumných národných a medzinárodných programov a projektov.

   Členstvo v Autodesk Academia Programe umožňuje efektívne využívať softvér, zdieľať výučbové materiály, zaisťuje technickú podporu, celoživotné vzdelávanie a výmenu skúseností a zručností v odborných komunitách. Členstvo v Autodesk Academia Programe umožňuje študentom získať celosvetovo uznávaný certifikát "Autodesk Certificate of Completion" ktorý je dokladom o znalosti príslušnej softwarovej aplikácie.

   Autodesk Academia Program posilňuje individuálny prístup a starostlivosť o študentov, zvyšuje ich zručnosti, uplatnenie na nadväzujúce odborné školy, pripravuje študentov na vstup do praxe.

   Spolu s globálnymi strategickými partnermi – spoločnosťou Microsoft, a Hewlett-Packard a odbornými riešeniami pre strojárenstvo, stavebníctvo, architektúru, infraštruktúru, digitálne média - vytvára Autodesk Academia Program predpoklady rozvíjať spolu s učiteľmi a ich študentmi komunitu, ktorá zaistí integráciu najmodernejších technológií do výučby na školách a podporí realizáciu kreatívnych a inovatívnych nápadov v technickej praxi.

   Autodesk Certificate of Completion študentom

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   CERTIFIKÁCIA ŠTUDENTOV

   http://www.autodeskacademia.cz/student/certifikace/

   Proces získania certifikátov má svoje zákonitosti, ktoré vyplývajú z celosvetovej platnosti certifikátov.  Spoločnosti Autodesk aj školám v Autodesk Academia Programu ide o vysokú kvalitu študentov, ktorí po jej preukázaní môžu získať Autodesk Certificate of Completion. Študent počas štúdia na škole v Autodesk Academia Programu získava teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, diplomových prác atď., podľa typu a rozsahu štúdia.

   Pre získanie certifikátu musí študent preukázať vyššie uvedené schopnosti predložením projektu, ktorého zadania , rozsah a obsah je v kompetencii lektora Autodesk Academia Programu. Lektor , u ktorého sa uchádzač o certifikát eviduje mu poskytne všetky ďalšie informácie. Ďalšou podmienkou pre získanie certifikátu je hodnotenie štúdia daného predmetu a spracovaného projektu známkami výborne alebo veľmi dobre ( známkou 1 prípadne 2 ).