• Futbalový krúžok, 14:10 -16:10 hod. piatok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. František Marčok


      Záujmový útvar je zameraný na zdokonaľovanie futbalových schopností spolu s kondičným tréningom. Umožňuje deťom relax formou športu po vyučovaní a podnecu v nich zdravého súťaživého ducha medzi celými triedami i jednotlivcami. 

    • Strelecký krúžok 13:30 - 15:30 streda
     • Vedúci ZÚ: PaedDr. Marián Slaničan


      Cieľom záujmového útvaru je vybudovať u detí pozitívny vzťah k streleckému športu a ich nasmerovanie k aktívnemu zapájaniu do streleckých súťaží, činnosti Slovenského streleckého zväzu a Klubu vojakov v zálohe.

    • Volejbalový krúžok 13:20 - 14:20 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Júlia Časová


      Záujmový útvar zameraný na zdokonaľovanie volejbalových schopností spolu s kondičným tréningom.

    • Matematika trochu inak 14:10 - 15:10 hod. utorok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Viktória Smolárová


      Hlavným cieľom je ukázať žiakom matematiku aj z inej stránky, ako ju poznajú z vyučovania a to pomocou príkladov s ktorými sa môžu stretnúť v rôznych životných situáciách.   Deti pri svojej práci budú rozvíjať svoje logické myslenie, naučia sa orientovať v problematike matematiky, nadobudnú schopnosť analyzovať jednotlivé postupy výpočtov ako aj dospieť k výsledku, budú vyhľadávať rôzne formy matematiky v každodennom živote.

    • Miniprojekcia, 14:10 - 15:10 hod. utorok
     • Vedúci ZÚ: Ing. Ján Kozák


      Cieľom krúžku je rozvíjať poznatky typológie budov, priestorovú predstavivosť,  a aplikáciu nových metód pri návrhu a tvorbe stavebného diela v súčasnosti pri používaní softvéru Autocad a Revit. Hlavným cieľom je rozvíjať zručnosti nielen v softvéri určenom pre stavebníctvo a nadobudnúť iný pohľad na získané teoretické vedomosti, ktoré je možné aplikovať priamo v praxi pri návrhu, dispozičnom riešení stavebného diela.

    • Rozhlasový krúžok, 14:10 - 15:10 hod. utorok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Daniela Plaváková


      Hlavným cieľom  je umožniť deťom relax formou kultúrneho vyžitia  a posilniť u nich úctu k estetickým  hodnotám. Rozvíjať základ  presadzovania a realizáciu svojich vlastných myšlienok a tým sa podeliť so svojou aktivitou aj s ostatnými rovesníkmi.

    • Anglicky aktívne, 14:10 - 16_10 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Martina Kotúľová


      Hlavným cieľom je pripraviť členov  na všetky časti maturitnej skúšky a vychovať z nich samostatných používateľov jazyka na úrovni B1 SERR tak, aby rozumeli hlavným bodom jasne formulovaného textu, aby pochopili texty, ktorých témy sú súčasťou ich každodenného života. Aby vedeli komunikovať vo väčšine situácií, vedeli opísať udalosti, skúsenosti, zdôvodniť svoje názory a postoje.

    • Novinársky krúžok, 14:10 - 16_10 hod. piatok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Júlia Časová


      Hlavným cieľom rozhlasového  je umožniť deťom relax formou kultúrneho vyžitia  a posilniť u nich úctu k estetickým  hodnotám. Rozvíjať základ  presadzovania a realizáciu svojich vlastných myšlienok a tým sa podeliť so svojou aktivitou aj s ostatnými rovesníkmi.

    • Matematický krúžok, 7:30-8.30, 14:10 - 15:10 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Janka Floreková


      Záujmový útvar je zameraný na riešenie úloh, ktorými sa učivo matematiky doplní a prehĺbi tak, aby deti vedeli riešiť úlohy vo svojom odbore a pre deti, ktorí chcú študovať na vysokej škole.

    • Angličtina pre maturantov, 14:10 - 16_10 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Jozef Ferneza


      Hlavným cieľom  je pripraviť deti na praktické používanie jazyka s zdokonaľovaním  sa vo všetkých jazykových doménach: gramatika v každodennom živote, tvorenie projektových prác, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením.

    • Filmový klub, 14:10 - 15:10 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Daniela Plaváková


      Záujmový útvar je zameraný na výchovu mládeže formou prezentovanou cez filmovú produkciu.

      Prostredníctvom filmovej produkcie deti spoznávajú niektoré sfilmované diela slovenskej a svetovej literatúry.

    • Stolno - tenisový krúžok, 13:30 - 14:30 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Mgr. František Marčok


      Záujmový útvar je zameraný na zdokonaľovanie stolnotenisových schopností spolu s kondičným tréningom.

    • Mladý rozpočtár, 14:10 - 15:10 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Ing. Katarína Luscoňová


      Záujmový útvar prebieha formou cvičení, na ktorých si deti priamo na zadaniach a príkladoch precvičia výpočet jednotlivých druhov kalkulácií, výpočet nákladov a spracovanie ponukového rozpočtu na konkrétnu stavbu.

    • Redakčný krúžok, 13:20 - 15:20 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Júlia Časová


      Hlavným cieľom je umožniť deťom realizovať a rozvíjať talent prostredníctvom slova. Rozvíjať základ  presadzovania a realizáciu svojich vlastných myšlienok a tým sa podeliť so svojou aktivitou aj s ostatnými rovesníkmi.

    • Šachový krúžok, 13:20 - 14:20 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Ing. Patrik Staník


      Hlavným cieľom je rozvíjať športovú stránku šachu, a to formou testov a rebríčkového turnaja na samotnom krúžku a účasťou členov na turnajoch družstiev i jednotlivcov s perspektívou umiestnenia najlepších členov.

    • Silový trojboj, 13:20 - 13:20 hod. utorok
     • Vedúci ZÚ: Ing. Ľubomír Fidrík


      Hlavným cieľom silového trojboja bude rozvoj osobnosti mladého človeka, ktorý svojim správaním a názormi pozitívne ovplyvní svoje okolie vo vzťahu k športu.

    • Basketbalový krúžok, 13:30 - 14:30 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. František Marčok


      Krúžok zameraný na zdokonaľovanie basketbalových schopností spolu s kondičným tréningom.

    • Divadelný krúžok, 14:10 - 15:10 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. Daniela Plaváková


      Hlavným cieľom je docieliť lepšie vzájomné porozumenie a dorozumenie generácií prostredníctvom divadelného umenia, nie len medzi sebou navzájom ale aj voči tretej osobe (divákovi). Umožniť deťom relax formou kultúrneho vyžitia  a posilniť u nich úctu ku kultúrnym hodnotám. Rozvíjať základ vzťahu k umeniu.

    • Krúžok ľudových remesiel, 14:10 - 15:10 hod. piatok
     • Vedúci ZÚ: Vladimír Florek


      Hlavným cieľom je docieliť lepšie vzájomné porozumenie a dorozumenie generácií prostredníctvom divadelného umenia, nie len medzi sebou navzájom ale aj voči tretej osobe (divákovi). Umožniť deťom relax formou kultúrneho vyžitia  a posilniť u nich úctu ku kultúrnym hodnotám. Rozvíjať základ vzťahu k umeniu.

    • Deskriptíva hrou, 14:10 - 15:10 hod. utorok
     • Vedúci ZÚ: Ing. Ľubomír Fidrík

       


      Obsahom je na zdokonaľovanie vedomostí v deskriptívnej geometrii.

    • Nemecký jazyk, 13:30 - 14:30 hod. utorok, piatok
     • Vedúci ZÚ: Mgr. júlia Časová

       


       

    • Programovanie CNC strojov, 13:20 - 15:20 hod. štvrtok
     • Vedúci ZÚ: Ing. Michal Berešík

       


       

    • Tvorivé modelovanie, 13:20 - 15:20 hod. streda
     • Vedúci ZÚ: Bc. Vendelín Kaukič