• činnosť VP

    •  

     Činnosť výchovného poradcu

     Hlavné činnosti výchovného poradcu sú:

     • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

      

     • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

      

     • koordinačná činnosť - sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

      

      

     Aktivity výchovného poradcu podľa ročníkov:

     1. ročník

     • riešenie problémov, vyplývajúcich z prechodu na iný typ školy spoznávanie žiakov, pomoc pri adaptácii
     • oboznámenie žiakov s náplňou práce výchovného poradcu a kontaktného psychológa
     • psychologické poradenstvo pre rodičov pri vzdelávacích ťažkostiach ich detí
     • kontrola plnenia povinnej dochádzky

      

     2.  ročník

      

     • psychologické poradenstvo zamerané na pomoc pri optimalizácii osobnostného vývinu rozvíjaním osobnostných dispozícii zvládnuť úlohy v škole
     • ujasňovanie si životných cieľov a hodnôt na základe sebahodnotenia a sebapoznávania
     • poradenstvo pri aktuálnych krízových situáciách (konflikty so spolužiakmi, zmeny v rodine – rozvod , zmeny zdravotného stavu)

      

     3. ročník

      

     • využívanie počítačových programov „Cesta k povolaniu“ a „ Sprievodca svetom práce “
     • poradenstvo o možnostiach štúdia nadstavbového štúdia
     • poradenstvo pri riešení osobnostných problémov, problémov vo vzťahu žiak – žiak, žiak – učiteľ, dieťa – rodič

      

     4. ročník

      

     • odborné poradenské aktivity pre žiakov i rodičov o VŠ
     • vypracovanie prehľadu o prijatí maturantov na vysoké