• Strelecký viacboj

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 30.5.2019 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin  streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj) a z pištole 9 mm. Okrem toho mali možnosť skúsiť vystreliť z luku a zo samonabíjacej guľovnice vz.58.

      Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Marián Slaničan v spolupráci s Mgr. Františkom Marčokom a Mgr. Dušanom Baľákom.

       

      Výsledky:

      Kategória chlapci:

      1. Dávid Večerek,

      2. Peter Florek,

      3. Matúš Hanuliak;

       

      Kategória dievčatá:

      1. Lívia Mikosová,

      2. Michaela Vojtasová,

      3. Monika Klinovská

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • Školské kolo súťaže: „Môj originálny čitateľský denník“

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže: „Môj originálny čitateľský denník.“ Ich úlohou bolo do 27.05.2019odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavýobal. Do súťaže sa zapojilo 5 tímov a jednotlivcov. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, gramatiku, formu denníkov a kreativitu.

      Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského vyhodnotenia súťaže postupujú:

       

      Denník č. 4 – Vytvorený tímom v zložení: Patrik Piták, Dávid Durčák, Dušan Bartoš    

      Denník č. 1 –             Vytvorený tímom v zložení: Andrej Jancek, Viliam Močárnik, Rastislav Sitarčík

                             

      V školskom kole boli denníky, ktoré sa umiestnili naprvých dvoch miestach odmenené vecnými cenami a ostatným účastníkom sa ušla sladká odmena.

     • Škola bez tabaku, alkoholu a drog – projekt: „Protiklady sa nepriťahujú“

     • Neriešim, to patrí k životu, to ma nezabije, len skúsim ... toto je len začiatok z dlhého zoznamu reakcií súčasnej mládeže, ktorí tému drog, alkoholu a tabaku nevnímajú ako problém. A to je ten problém. Neuvedomujú si ich skryté nástrahy, nemajú potrebu o tom hovoriť.  Realizáciou projektu chceme prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a školských zariadeniach. Zmeniť pasivitu mládeže a  neochotu  zmeniť  ich (často rovesníkmi vsugerovaný) názor.

      Rozhodli sme sa skombinovať vážnu tému s hrou, ktorá je mladým blízka. Zvolili sme formu protikladov, cez ktoré chceme poukázať na všetko negatívne, čo môžu drogy alkohol a tabak spôsobiť, a naopak ako môže šport a vhodne zvolené voľnočasové aktivity telu pomôcť. Našou snahou je dať do protikladu zdravie a chorobu (pomocou prednášky), aktivitu a pasivitu (pomocou športu), slobodu a závislosť (pomocou hry).

       

      V prvej fáze vytvorili žiaci hraciu plochu hry: Človeče nehnevaj sa v životnej veľkosti. Po jej dokončení si ju, v rámci ďalšej fázy, zahrali. Rozdelili sa do štyroch skupín. Každá skupina predstavovala jeden šport (futbal, volejbal, hádzaná, basketbal). Víťazný tím tak určil disciplínu, v ktorejžiaci neskôr medzi sebou súťažili - volejbl.  Hrou sme poukázali nielen na možnosť vyplnenia voľného času, ale aj na prvý protiklad – sloboda a závislosť. Je rozdiel slobodne sa rozhodovať, čo chcem, a byť závislý od niekoho (niečoho). Žiaci tak pocítili, aké to je, keď si nemôžu sami vyberať (napr. šport v ktorom vynikajú), ale sú závislí od výsledku hry.V tretej fáze sme si vypočuli prednášku odborníčky - zdravotná sestra, ktorá už dlhé roky pracuje na oddelení v nemocnici v Trstenej a dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorým závislosti zničili život. Poukázali sme predovšetkým na rozdiel medzi zdravým a poškodeným telom. Štvrtou fázou bol šport, a teda aktivita vs. pasivita. Vytvorené družstvá medzi sebou súťažili v disciplíne, ktorá bola určená v druhej fáze – vo volejbale. Víťazi si zmerali sily aj s tímom učiteľov. Najviac sa darilo tímu z III.C, ktorý porazil nielen všetky ostatné žiacke tímy, ale aj  ten učiteľský. GRATULUJEME!

       

      Projekt a jeho jednotlivé časti boli postavené na princípe protikladov, na ktoré sme sa sústredili a na ktoré boli všetci účastníci upozornení.

      Jednotlivé fázy (protiklady) boli postupne zaznamenávané a v poslednej aktívnej fáze žiakmi spracované do podoby fotopanelu. Nakoniec sme vyhodnotili víťazov hry aj všetkých ostatných, ktorí sa aktívne zapojili do projektu.

       

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

     • Opäť raz prichádza koniec školského roka a s ním aj čas rozlúčiť sa s našimi absolventmi, ktorí úspešne zvládli maturitnú skúšku. Po piatich namáhavých dňoch, počas ktorých museli naši maturanti preukázať všetko to, čo sa naučili, čakala na nich v pondelok, 27. 05. 2019, odmena v podobe maturitných vysvedčení. Slávnostne si ich prevzali z rúk triednych učiteľov.

      Tých, ktorí nás reprezentovali na rôznych súťažiach, ktorí sa pravidelne zapájali do organizovania podujatí, účinkovali v predstaveniach, či hrali na hudobných nástrojoch, alebo akoukoľvek činnosťou prispeli k zveľadeniu školy a CVČ, sme ocenili vecnými cenami ako prejav toho, že si ich snahu naozaj ceníme.

      Milí absolventi! Chceme Vám zaželať, aby ste v každom čase robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa Vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

       

     • Deň aktivít

     • V maturitný týždeň sme strávili utorok plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či bežať štafetu s bremenom. K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hlavolam so zápalkami, zbieranie vecí a rozväzovanie uzlov.

      Žiaci vytvorili tímy, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

     • Prezentácie stavebných firiem

     • V mesiaci máj 2019  sa v škole na úseku praktického vyučovania uskutočnili prezentácie firiem GEBERIT HELUZ, ktorých sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér,  žiaci prvého ročníka učebného odboru murár a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

      V rámci týchto prezentácii absolvovali žiaci školenia o nových výrobkoch firiem, o ich montáži a použití v praxi.

      Uvedené prezentácie sa uskutočňujú na škole už niekoľko rokov a sú prínosom pre našich žiakov, ktorí získajú lepšie zručnosti pri práci s výrobkami týchto firiem.

     • Lúčenie maturantov so školou

     • Niečo sa končí a niečo sa začína. 10. máj 2019 sa na našej Strednej odbornej škole technickej niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka nám pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života.

      Do zborovne vstúpili so spevom a v hudobnom sprievode. Ešte pred odchodom na akademický týždeň sa tak chceli poďakovať všetkým pedagógom, ktorí ich počas štúdia sprevádzali. Chodením po triedach sa rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi.

       

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia. Pri vychádzaní z budovy školy i už čakal pán školník  so zvoncom v ruke, a tak im umožnil ešte raz počuť tento zvuk, ktorý ich sprevádzal celým štúdiom a ktorý dnes počuli naposledy.

      Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote.

     • Volejbalový zápas žiaci vs. pedagógovia

     • 7. mája 2019 sa v telocvični SOŠt v Námestove uskutočnil volejbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi.  Žiaci 4. C vyzvali na „derby“  učiteľov, ktorí zostavili tím a zabojovali o víťazstvo. Zápas bol celý čas vyrovnaný, prvý set vyhrali učitelia, ten druhý žiaci. O všetkom sa rozhodovalo v treťom, kde učitelia tesne podľahli a z víťazstva sa nakoniec tešili štvrtáci. Celý športový výkon sledovali ostatní učitelia a žiaci našej školy, ktorí svojím povzbudzovaním motivovali hráčov k skvelému výkonu.

     • Rodinný dom VELUX – školské kolo

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo desať žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Jakub Holubjak, Patrik Hucík, Lukáš Stas, Michal Odumorek, Blažej Luscoň a Peter Vonšák.

       

       

      Dňa 07. 05. 2019 sa konalo školské kolo, z ktorého postúpili na celoštátne kolo 4 žiaci:

      1. miesto – J. Holubjak
      2. miesto -  B. Luscoň
      3. miesto – M. Odumorek
      4. Anton Kutlák s divokou kartou od poroty.

       

      Na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 19. 06. 2019 v Bratislave, im budeme držať palce.

     • GIRL´S DAY 2019 – celosvetový deň v IT

     • Dňa 25.4. 2019 sa dievčatá našej školy zúčastnili akcie Girl´s day 2019 v Bratislave, v rámci ktorej navštívili sídlo developerskej firmy HB Reavis. Uchvátené architektúrou komplexu budov Twin City boli zástupcami firmy oboznámené s ideou návrhu kancelárskych priestorov s ohľadom na kvalitu vnútorného prostredia a využitie techniky prostredia. Predstavili im projekty budovy, ktoré navrhovali a realizovali. Ako bonus bolo možné vidieť najväčšie stavenisko v strednej Európe – autobusovú stanicu Nivy, ktorú firma HB Reavis navrhovala.

      Študentky mali možnosť sledovať začlenenie a využitie IT sektora v projekcií a v oblasti vytvorenia kvalitného pracovného prostredia, čo by ich mohlo inšpirovať pri hľadaní ich budúcej práce. 

     • Máj, máj, máj zelený ...

     • Kedysi, keď jar ,,zvíťazila“ nad zimou, ľudia stavali máje na oslavu víťazstva jari nad zimou. Neskôr tento význam májov upadol, ale zvyk ich stavania zostal. Odvtedy sa máje stavajú len „dievkam súcim na vydaj“. A keďže Stredná odborná škola technická tradície dodržiava, tak štvrtáci oprášili svoje kroje, zobrali hudobné nástroje, zapriahli koňa, sadli do voza a šlo sa. Veselo so spevom a muzikou prešli  cez celé námestie, okolo Makyty,  Gymnázia A. Bernoláka, pri Zariadení pre seniorov si spravili krátku zastávku a napokon sa dostali až ku našej škole. Na školskom dvore sa potom stretli všetci žiaci školy, aby videli, aký veľký máj zdobí ich školu. K ich spevu sa pridali ostatní,  takže o zábavu bolo postarané.

                                                                                                                Anton Kutlák I.C