• Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A

     • Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID- 19 žiaka triedy. Žiaci v dňoch od 30. 04. 2021 do 14.05.2021 vrátane prechádzajú z prezenčného vyučovania na dištančné a zostávajú v karanténe. Žiaci nastúpia do školy 17. 05. 2021, t.j. v pondelok podľa pokynov triedneho učiteľa. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať cez edupage.

      Ďalej sa bude postupovať podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby karantény príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdenia pozitívneho testu na COVID-19, oznámte túto skutočnosť zástupkyni  školy.

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!