• Voľné miesta po 1.kole PS

     •  

       

      Pocet_ziakov_volne_miesta.docx

       

      •           2411K  mechanik nastavovač                 19                                          3 miesta
      •           3656 K operátor stavebnej výroby          14                                           5 miest
      •           3650 M staviteľstvo                                16                                          4 miesta
      •           2433 H obrábač kovov                             6                                           4 miesta
      •           2487H 01 autoopravár – mechanik         16                                          4 miesta
      •           3661H murár                                           14                                          2 miesta
      •           3663H tesár                                              8                                           2 miesta
      •           2464H strojný mechanik                          7                                            5 miest

       

       

       

       

       

      Námestovo  05.06.2020                                                    Ing. Jozef Kružel

                                                                                               riaditeľ školy, v. r.

       

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok možnosť naším žiakom zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát  Cenkros 4. Tento rok sa rozhodli popasovať so zadaniami a získať certifikát  traja naši študenti, ktorí úspešne zdolali testovanie aj praktické úlohy, a tak preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom CENKROS 4.

     • OZNAM

     • Uzatvorenie známok za II. polrok školského roka 2019/2020 bude 19. júna 2020. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Milí žiaci, máte jedinečnú príležitosť z pohodlia domova, vlastným tempom vypracovať zadania, projekty, úlohy z jednotlivých predmetov a ukončiť školský rok 30. júna 2020. Tí, ktorí neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, budú preskúšaní posledný augustový týždeň.

     • Súťaž - Rodinný dom VELUX

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX a práce odovzdať do 15.05.2020.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo päť žiakov: Lívia Mikosová, Karol Vonšák, Anton Kutlák, Dávid Gurka, Andrej Furdek.

      V tomto roku sme využili možnosť, aby školské kolo súťaže vyhodnotila spoločnosť VELUX - architekti z VELUXU vyhodnotia projekty a určia poradie postupujúcich študentov do celoštátneho kola. Poradie žiakov zverejníme po vyhodnotení.

     • OZNAM

     • Milí študenti,

      administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky, preto žiak vykoná dobrovoľnú maturitnú skúšku v termíne od 25. 05. do 13. 06. 2020. V prípade, že sa nechcete zúčastniť , prihlásenie na konanie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môžete zrušiť písomným oznámením riaditeľovi školy do 07. 05. 2020.

                                                                                                         PaedDr. Eva Verníčková, ZRTV

     • Dôležité!

     • Milí rodičia a žiaci,

      podľa usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie sa na ¾ ročnej pedagogickej rade šk. roka 2019/2020 pedagogickí zamestnanci dohodli :

      1. o neklasifikovaní predmetov telesná a športová výchova a odborný výcvik, z dôvodu nenaplnenia cieľa kvalitnou realizáciou a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la.

      2. náboženská výchova zostáva neklasifikovaná a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la

      3. žiaci, ktorí vlastným rozhodnutím neplnili požiadavky vyučovania na diaľku budú preskúšaní a následne sa rozhodne, či do vyššieho ročníka postúpia alebo nie.


      Usmernenie_na__hodnotenie_ziakov_pocas_mimoriadnej_situacie_sposobenej_prerusenim_vyucovania_v.docx​​​​​​​


    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vzdelávanie žiakov bude zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie a EduPage.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 10. – 21. 2. 2020 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome pre prvý turnus v piatok 14. 2. 2020 a pre druhý turnus v piatok 21.02.2020. Súťažili sme v dvoch kategóriách a to:  slalom na lyžiach a slalom  na snowboarde. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celých dvoch týždňov nás  počasieporiadne preskúšalo. Doprialo nám všetko: dážď, vietor ale nakoniec aj sneh a slnko. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny.A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu : Projekt pokračuje

     • Vďaka úspešnému projektu mobility jednotlivcov Erasmus+ s názvom: CNC technológie v Európe – cesta k úspechu vzniklo silné partnerstvo medzi našou školou a VOP CZ, s.p.  

      Erasmus plus je skvelá príležitosť na rozvoj odborných kompetencií a zručností pre našich žiakov. Prečo vôbec treba posilňovať kompetencie? A prečo ich prepájať s praxou? Odpoveď spočíva v neustálom a rýchle sa meniacom prostredí podnikania, vzdelávania, rozvoja technológií.  Aby sme mohli reagovať na tieto zmeny potrebujeme sa naučiť neustále robiť malé zlepšenia. V tomto projekte sme sa snažili vytvárať možnosti odborného rastu našich žiakov, podporovať inovácie a tímovú spoluprácu.

      Po skončení prvej fázy mobility sa žiaci vrátili plní zážitkov a nových skúseností, o ktoré sa podelili vo svojich výstupoch a prezentáciách s ostatnými žiakom našej školy. Predstavili tak nášho mobilného partnera VOP CZ, s.p. ich kultúru, tradície. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času účastníkov stáže, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne využili voľný čas. Nakoniec si prevzali z rúk zástupkyne riaditeľa školy certifikáty o úspešnom absolvovaní zahraničnej stáže.

       

      Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v projekte, naplnený pracovný plán. Sú bohatší o odborné, ale aj osobné skúsenosti.

       

       „Skúsenosť z mojej práce a dvojtýždňovej návštevy vo VOP CZ  ma naučili za krátky čas veľmi veľa o tom, ako je dôležité neustále reagovať na zmeny okolo nás a snažiť sa dosiahnuť veľké ciele malými krokmi.“

      V januári sme sa už začali špeciálne venovať vybraným žiakom III. ročníka, ktorí sa  aktívne pripravujú na 2. fázu mobility, ktorá bude prebiehať od 09.03. 2020 – 20.03.2020.

      Práca na projekte je skvelým zážitkom, výbornou skúsenosťou a školou života. So spoločnosťou VOP CZ, s.p. sme si vytvorili silné partnerstvo, ktoré neostane len archivované v zmluvách a faktúrach založených v projektovej dokumentácii.  

     • ZAKOPANE – SNEHOVÝ LABYRINT

     • Deň pred valentínom zorganizovalo CVČ pri SOŠt v Námestove žiakom výlet do Zakopaneho, kde si spoločne prešli a pozreli snehový labyrint. Rozprestiera sa v areáli Zimowego Parku Rozrywki na viac ako 2500 m2. Steny labyrintu majú viac než dva metre a bludisko sa môže pochváliť snehovými tunelmi, múrmi či chodbami, ktoré sú dlhé viac než jeden kilometer.