• Mimoriadne prerušenie vyučovania žiakov III.A a I.D

     • Mimoriadne prerušenie vyučovania žiakov III.A a I.D z dôvodu výskytu ochorenia COVID- 19 zamestnancami našej školy.

       

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!

       

      Prerušenie bude v dňoch od 26.9.2020 do 05.10.2020 vrátane. Žiaci nastúpia do školy 06.10.2020 t.j. v utorok. V karanténe od 26.9.2020 sú žiaci, majstri odborného výcviku. Vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať cez edupage.

      Ďalej sa bude postupovať podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby karantény príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdenia pozitívneho testu na COVID-19, oznámte túto skutočnosť zástupkyni  školy.

       

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!

     • Milé študentky/študenti zapojte sa do súťaže

     • Vytvorte dizajn/obrázok a dostaňme ho na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov 2021! 

      Podmienky súťaže :

      ▪Dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov. 

      ▪Môžete použiť maximálne tri farby.

      Dizajn by nemal byť zložitý a nemal by obsahovať veľa malých detailov. Jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače. 

      ▪Maximálny priestor na tlač dizajnu je 30 cm x 30 cm, bude umiestnený na tričku vpredu. Nepresiahnite tento rozmer. 

      ▪Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.

       

      ▪Zaslaním vášho dizajnu súhlasíte s jeho využitím na stránkach EDL, na tričkách a na iných promočných médiách (ako napr. Facebook a iné letáky) a to ZADARMO. Vaše meno bude s dizajnom samozrejme vždy zverejnené.  Termín školského kola: 30. október 2020 Návrhy odovzdávajte Mgr. Kubovej

       

     • Pokyny RŠ SOŠt Námestovo k otvoreniu šk. roka 2020/2021

     •  

      V záujme ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy pred ochorením koronavírusom COVID – 19 RŠ SOŠt Námestovo vydáva nasledovné  pokyny platné od 01. 09. 2020.

      • Škola bude postupovať podľa usmernení MŠVVaŠ SR – MANUÁL a SEMAFOR, jednotlivé usmernenia sú v zelenej, oranžovej a červenej fáze podľa stavu ochorenia v našej škole: zelená fáza - žiaci aj zamestnanci bez podozrenia a bez pozitívneho prípadu, oranžová fáza - škola má žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie, červená fáza - pozitívne 2 a viac prípadov žiaka alebo zamestnanca).
      • Všetky opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe R.O.R - rúško, odstup, ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít, napr. : pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
      • Školský rok 2020/2021 začína dňa 02. 09. 2020 nástupom a informovaním žiakov po jednotlivých ročníkoch nasledovne:

      1. ročník                                8⁰⁰

                                                                     2. ročník                            830

                                                                     3. a 4. ročník, NŠ              9⁰⁰

      • Pedagogickí zamestnanci zabezpečia v súlade s hygienicko–epidemiologickými opatreniami vzájomné odstupy medzi žiakmi a pedag.zamestnancami.
      • Škola na vchodových dverách zverejní oznam, ktorý uvádza za akých podmienok je povolený vstup do priestorov školy.
      • Žiaci odovzdajú pri prvom nástupe do školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka (dokument zverejnený na web. stránke školy).
      • Pre plynulý nábeh a prevádzku bude škola uplatňovať ranný filter pri vstupe do budovy, minimálne do 15. 09. 2020.
      • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka pre dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení škola zverejní na svojej web. stránke a upozorní o tom žiakov.
      • Od 02. 09. 2020 prebieha riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu pre školský rok 2020/2021.
      • Všetci žiaci budú poučení o spôsobe vyučovania a dodržiavaní hygienicko–epidemiologických opatrení, čo potvrdia svojim podpisom na prezenčnej listine (poučenie vykonajú triedni učitelia podľa manuálu pre SŠ).
      • Pri vyučovaní minimalizovať striedanie tried v odborných učebniach na najnižšiu možnú úroveň s povinnosťou nosiť rúško v učebni aj na chodbách (žiaci aj ped. zam.).
      • Škola zabezpečí stravovanie podľa osobitného časového rozpisu tak, aby nedochádzalo k osobným kontaktom jednotlivých tried, ani ku kontaktom so stravníkmi z iného prostredia.
      • Všetky toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
      • Toalety dezinfikovať minimálne 2x denne.
      • Priebežne v priebehu vyučovania dezinfikovať dotykové plochy (kľučky, dvere, klávesnice a pod.) postrekom, resp. vlhčenými obrúskami.
      • Zabezpečiť dostatočný počet otvorených smetných košov na všetkých úsekoch.
      • V miestnosti, kde prebieha vyučovanie, zabezpečiť časté a intenzívne vetranie.
      • Vyčleniť 3 karanténne miestnosti :   TV..........knižnica

                  OV.........bývalá maliarska dielňa

                   Hern......učebňa.

      • V prípade, že žiak preruší vyučovanie na viac ako 3 dni, rodič musí vždy predložiť písomné vyhlásenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti).
      • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú.
      • Činnosť záujmových útvarov sa začne podľa pokynov MŠVVaŠ SR, pravdepodobne od 1.10.2020, ale prihlasovanie na záujmové útvarybude prebiehať už v mesiaci september.
      • Školský bufet bude preventívne uzatvorený do 1.10.2020.
      • Ak sa u zamestnanca SOŠt Námestovo objavia príznaky nákazy COVID – 19, okamžite o tom informuje RŠ a opustí priestory školy v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • V prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca sa škola riadi usmerneniami z oranžovej fázy dokumentu MŠVVaŠ SR.

       

       

       

      V Námestove 28.08.2020                                                        

       

       

       

      Ing. Jozef K ru žel, v. r.

                                                                                                                                         riaditeľ

       

     • OZNAM

     • Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, že stravné  lístky si môžu zakúpiť u vedúcej školskej jedálne .

      Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, že všetky stravné lístky, ktoré mali zakúpené platia do konca roka 2020. Taktiež oznamuje, že žiaci, ktorí si prihlásili stravné lístky na 12.03.2020 a majú tieto poukážky na obed, tak im platia, ale musia si ich prísť preraziť do školskej jedálne.

       

       

      V Námestove 04.09.2020                                         Štefánia Novocká

                                                                                        vedúca školskej jedálne