• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2021na ihrisku pri telocvični   v čase:

      o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka,

      o 8:30 hod pre žiakov druhého,

                      o 9:00 hod pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, nadstavbového štúdia.,

      V rámci prijatých opatrení na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19  je potrebné mať pri vstupe do budovy školy rúško a dodržiavať odstup.

      Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby z dôvodu súčasnej situácie nevstupovali do objektu školy a všetko vybavovali telefonicky alebo emailom.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

       

      Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti Školský semafor:

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      •  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2021/2022. 
      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dni po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“.
      • V zelených okresoch Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných farbách okresu mu táto povinnosť vyplýva z Covid Automatu. Rodič , ktorý nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v zelenom okrese, je povinný ho predložiť po prepnutí okresu do oranžovej farby.
      • V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné , aby kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosť zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide pri nástupe do školy a  plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
     • Oznámenie

     • Informujeme rodičov žiakov 1.ročníkov, že nie je potrebné zakúpiť montérky, nakoľko ich žiaci dostanú na začiatku školského roka zadarmo.