• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Od 20. 09. 2021 sa okres Námestovo prepína do oranžovej farby, preto je rodič alebo plnoletý žiak povinný predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V prípade, že žiak neprinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, považuje sa za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podávať :

      • odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE
      • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom alebo inou elektronickou cestou,
      • priniesť vypísané tlačivo.
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2021na ihrisku pri telocvični   v čase:

      o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka,

      o 8:30 hod pre žiakov druhého,

                      o 9:00 hod pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, nadstavbového štúdia.,

      V rámci prijatých opatrení na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19  je potrebné mať pri vstupe do budovy školy rúško a dodržiavať odstup.

      Zároveň prosíme zákonných zástupcov, aby z dôvodu súčasnej situácie nevstupovali do objektu školy a všetko vybavovali telefonicky alebo emailom.

       

      Za pochopenie ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

       

      Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti Školský semafor:

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      •  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2021/2022. 
      • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dni po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“.
      • V zelených okresoch Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných farbách okresu mu táto povinnosť vyplýva z Covid Automatu. Rodič , ktorý nepredložil Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v zelenom okrese, je povinný ho predložiť po prepnutí okresu do oranžovej farby.
      • V prípade, že rodič nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné , aby kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosť zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide pri nástupe do školy a  plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
     • Oznámenie

     • Informujeme rodičov žiakov 1.ročníkov, že nie je potrebné zakúpiť montérky, nakoľko ich žiaci dostanú na začiatku školského roka zadarmo.

     • Šikovnosť našich žiakov

     • V rámci odborného výcviku  žiaci získavajú zručnosti v rôznych  pri  remeselných prácach, ktoré si  vyskúšali v praxi v spolupráci a pod vedením svojich učiteľov Ing. Feju, Ing. Dendisa, Ing. Iskierku a p. majstra Kušniera pri úprave starých, ale funkčných lavičiek. Lavičky najskôr vybrúsili , očistili a namaľovali. Pán majster Mgr. Gregorec  žiakov usmerňoval pri maľovaní, a napokon ich naučil techniku patinovania, ktorú použili na záver. Zo starých ošumelých lavičiek sa stali nové, ktoré opäť budú počúvať študentské príbehy na školských chodbách. Taktiež ďakujeme sponzorom Drevoexpress Mgr. M. Ťapákovi, P-mal Color J. Pisarčíkovi, Colorstop p. M.Tarčákovi a Farby laky p. Jagelkovi , ktorí nám zasponzorovali potrebný materiál. Ďakujeme. Keď sa spojí šikovnosť a ľudská ochota výsledok stojí za to.

     • Františkova huta

     • Trieda 3.C sa rozhodla, že nebudú sedieť počas slnečného dňa v triede, ale keďže už majú odovzdané učebnice, tak sa vybrali na exkurziu do Františkovej huty. Františkova huta je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave, približne 2 kmod obce Podbiel.

     • Autodesku – „Certificate of project completion“

     • Žiaci členských škôl Autodesk Académia môžu získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, pokiaľ v rámci výuky zapracujú kvalitní projekt vo vybranom softwarovom prostredí.

      Certifikáty v školskom roku 2020/2021 na našej škole, v programoch AutoCAD 2D dokumentácia získalo 9 žiakov a Autodesk Revit  7 žiakov.

      Žiaci, ktorí si urobili voľno v práci si certifikáty vyzdvihli osobne.

     • „V zdravom tele – zdravý duch“

     • Dňa 23. 06. 2021 sme pre žiakov našej školy zorganizovali "Športový deň", počas ktorého súťažili vo viacerých zaujímavých disciplínach. Ich úlohou bolo zostaviť tímy a prejsť jednotlivými stanovišťami, kde získavali body. Mali možnosť zastrieľať si zo vzduchovky, luku, priučiť sa rybárstvu, zahrať si stolný tenis či volejbal. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

       

     • Oznam pre absolventov

     • Milí študenti,

      súkromná firma zaoberajúca sa výrobou oceľových konštrukcií ponúka prácu na živnosťalebo letnú brigádu v profesiách zámočník, zvárač, montér oceľových konštrukcií.

      Výroba v okrese Námestovo, montáž po celej SR.

       Tel: 0903248413 

     • MESIAC AKTÍVNEJ POMOCI

     • V rámci grantového programu ŽSK „Podaj mi ruku“ sme rozbehli projekt – Mesiac aktívnej pomoci.  Celý projekt pozostáva z niekoľkých fáz. Fungovanie našej školy bolo (stále je) ovplyvnené pandémiou, a preto sme niektoré aktivity presunuli na september a október v šk. roku 2021/2022.

      V máji sme uskutočnili dve fázy projektu. Fáza – pomoc človeku: zorganizovali sme prednášku odborníčky, zdravotnej sestry, ktorá  dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Pomáhať je jej poslaním.  Prednáška bola spojená s praktickým školením zameraným na poskytnutie prvej pomoci. Fáza –  separovanie: do tried sme zakúpili nové smetné koše na triedenie odpadu. Všetci žiaci dostali krátke školenie o triedení odpadu, takisto sme ku košom rozvešali vytvorené plagáty o tom, aké odpadky do ktorého koša patria.

      Práve teraz sme rozbehli tretiu fázu – pomoc prírode. Vyčistili sme nielen okolie našej školy, ale postupne čistíme aj naše obľúbené miesta. Žiaci majú možnosť zasielať fotky do súťaže o najkrajšiu fotografiu zachytávajúcu pomoc – víťaza určíme na základe hlasovania na našom FB profile.

      Fáza – Darovanie krvi:  bola presunutá na nasledujúci šk. rok s nádejou, že epidemiologická situácia bude priaznivá, a budeme môcť zorganizovať darovanie krvi priamo na škole. Následne vyhodnotíme celý projekt a odmeníme žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže. 

     • Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2020/21  ako každoročne sa aj napriek pandémii uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne desiati študenti končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

      Aj touto cestou chceme spoločnosti KROS a. s. poďakovať za spoluprácu.

     • Rozlúčka maturantov so školou

     • Piatok, 21.05.2021 sa na našej škole niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka sa síce nekonala, ale odchádzajúci maturanti nám pripomenuli, že ubehol ďalší školský rok. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, poďakovali sa pedagógom a z rúk triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia.

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia.

      Milí absolventi, prajeme vám úspešný štart na vašej ďalšej ceste, aby ste robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

     • Organizácia vyučovania od 10. 05. 2021

     • Na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platného od 09. mája 2021 sa nachádza okres Námestovo v I. stupni varovania (ružová farba). V rámci tohto stupňa žiaci našej školy nastupujú na prezenčnú formu vzdelávania. Žiak a zákonný zástupca pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni predkladá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka ( cez Edupage). Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je povinnosťou prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri rúškom, šálom, šatkou alebo respirátorom.

     • Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A

     • Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID- 19 žiaka triedy. Žiaci v dňoch od 30. 04. 2021 do 14.05.2021 vrátane prechádzajú z prezenčného vyučovania na dištančné a zostávajú v karanténe. Žiaci nastúpia do školy 17. 05. 2021, t.j. v pondelok podľa pokynov triedneho učiteľa. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať cez edupage.

      Ďalej sa bude postupovať podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby karantény príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdenia pozitívneho testu na COVID-19, oznámte túto skutočnosť zástupkyni  školy.

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!