• Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2020/21  ako každoročne sa aj napriek pandémii uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne desiati študenti končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

      Aj touto cestou chceme spoločnosti KROS a. s. poďakovať za spoluprácu.

     • Rozlúčka maturantov so školou

     • Piatok, 21.05.2021 sa na našej škole niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka sa síce nekonala, ale odchádzajúci maturanti nám pripomenuli, že ubehol ďalší školský rok. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, poďakovali sa pedagógom a z rúk triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia.

      Poslednýkrát sa so svojou "alma mater" rozlúčili aj symbolicky za „tónov“ pre nich posledného zvonenia.

      Milí absolventi, prajeme vám úspešný štart na vašej ďalšej ceste, aby ste robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, a aby sa vám podarilo naplniť vaše túžby a sny.

     • Organizácia vyučovania od 10. 05. 2021

     • Na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platného od 09. mája 2021 sa nachádza okres Námestovo v I. stupni varovania (ružová farba). V rámci tohto stupňa žiaci našej školy nastupujú na prezenčnú formu vzdelávania. Žiak a zákonný zástupca pri prvom nástupe a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni predkladá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka ( cez Edupage). Počas výchovno-vzdelávacieho procesu je povinnosťou prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri rúškom, šálom, šatkou alebo respirátorom.

     • Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A

     • Mimoriadne prerušenie prezenčného vyučovania žiakov IV.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID- 19 žiaka triedy. Žiaci v dňoch od 30. 04. 2021 do 14.05.2021 vrátane prechádzajú z prezenčného vyučovania na dištančné a zostávajú v karanténe. Žiaci nastúpia do školy 17. 05. 2021, t.j. v pondelok podľa pokynov triedneho učiteľa. Vyučovanie v tejto triede bude prebiehať cez edupage.

      Ďalej sa bude postupovať podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára alebo príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

      Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby karantény príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti. V prípade potvrdenia pozitívneho testu na COVID-19, oznámte túto skutočnosť zástupkyni  školy.

      Vyučovanie nie je prerušené v celej škole!

     • Upozornenie!

     • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest bude od 15. marca 2021  povinný respirátor vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti).

      V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.

     • Oznam

     • V prípade žiadosti potvrdenia o návšteve školy, môžete si ho vyžiadať emailom sekretariat@sostno.sk a bude Vám obratom zaslané. Taktiež si môžete emailom  vyžiadať informácie o vyplácaní  štipendií. 

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Aj tento rok sa na našej škole konala Olympiáda v anglickom jazyku, tento ročník bol ale iný - online. Posledný novembrový týždeň si zmerali svoje vedomosti tí najlepší. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si popri dištančnej výučbe našli čas a zapojili sa.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. miesto: Ondrej NODŽÁK
      2. miesto: Filip NÁKAČKA
      3. miesto: Viliam MOČÁRNIK

      Blahoželáme a želáme veľa chuti a odhodlania do ďalšieho štúdia anglického jazyka.

     • Milé študentky/študenti zapojte sa do súťaže

     • Vytvorte dizajn/obrázok a dostaňme ho na oficiálne tričko Európskeho dňa jazykov 2021! 

      Podmienky súťaže :

      ▪Dizajn by mal byť o jazykoch a nie o krajinách. Prosíme vás, nepoužívajte vlajky ani iné symboly štátov. 

      ▪Môžete použiť maximálne tri farby.

      Dizajn by nemal byť zložitý a nemal by obsahovať veľa malých detailov. Jednoduchosť umožní väčšiu kvalitu tlače. 

      ▪Maximálny priestor na tlač dizajnu je 30 cm x 30 cm, bude umiestnený na tričku vpredu. Nepresiahnite tento rozmer. 

      ▪Dizajn nemôže obsahovať logá ani iné materiály tretej strany.

       

      ▪Zaslaním vášho dizajnu súhlasíte s jeho využitím na stránkach EDL, na tričkách a na iných promočných médiách (ako napr. Facebook a iné letáky) a to ZADARMO. Vaše meno bude s dizajnom samozrejme vždy zverejnené.  Termín školského kola: 30. október 2020 Návrhy odovzdávajte Mgr. Kubovej

       

     • Vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže VELUX – Rodinný dom

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila výsledky súťaže 12. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX. Nepriaznivá epidemiologická situácia nedovolila žiakom osobne sa zúčastniť vyhlasovania výsledkov súťaže, a preto sa organizátori rozhodli  zverejniť výsledky vo štvrtok 18.06.2020 o 10:00 hod. cez slávnostný stream (https://sk-sk.facebook.com/rodinnydomVELUX/ ).

      Zo školského kola postúpili z našej školy títo žiaci: 1. Dávid Gurka, 2. Lívia Mikosová, 3. Anton Kutlák, s divokou kartou: Karol Vonšák a Andrej Florek. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu získali nové skúsenosti do praxe a poukážky v hodnote 40 €. Musíme pripomenúť, že tento školský rok to mali žiaci oveľa ťažšie ako po minulé roky, nakoľko vytvárali svoje projekty doma. Ak bola potrebná konzultácia, prebiehala online. O to viac si ceníme snahu študentov, ktorí sa do súťaže zapojili.

       

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zapojili do súťaže a tešíme sa na ich práce aj na budúci rok.

     • Oznam o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania

     •             Námestovo 12. 06. 2020

       

      R o z h o d n u t i e

      Riaditeľ SOŠt Námestovo, Komenského 496/37 v Námestove  v súlade s par. 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 11. 06. 2020

      r o z h o d o l

      o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2020/21 dňa 19.06.2020 na nenaplnený počet miest pre žiakov do prvého ročníka :

      • 4 – ročných študijných odborov

      2411 K  mechanik nastavovač                                               3 miesta

      3656 K operátor stavebnej výroby                                       5 miest                      

      3650 M staviteľstvo                                                               4 miesta

       

      • 3 – ročných učebných odborov

      2433 H obrábač kovov                                                          6 miest

      2487H 01 autoopravár – mechanik                                      4 miesta

      3661 H murár                                                                       2 miesta

      3663 H tesár                                                                         2 miesta

      2464 H strojný mechanik                                                      6 miest           

      3678 H inštalatér                                                                  1 miesto

       

      Prihlášky do 2. kola musia byť doručené na adresu SOŠt najneskôr do dňa prijímacieho konania do 8.00 hod.

      Kritéria prijímacieho konania sú platné ako pre 1. kolo.

      Výsledky prijímacieho konania 2. kola zverejní škola na svojej webovej stránke a na výveske v škole v deň prijímacieho konania.

       

       

                                                    

                                                                                                                Ing. Jozef  K r u ž e l, v. r.

                                                                                                                            riaditeľ           

       

       

       

     • „List odo mňa v roku 2030“

     • Žiaci Michal Baraniak, Boris Bugan a Viliam Močárnik sa zapojili svojimi takmer 700 slovnými esejami v anglickom jazyku do medzinárodnej esejistickej súťaže pre deti a mladých na tému „List odo mňa v roku 2030“  („A LETTER FROM MYSELF IN 2030“), ktorej organizátorom je nadácia The Goi Peace Foundation Japan prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

      Úlohou bolo napísať v roku 2030 list svojmu súčasnému (2020) ja, v ktorom opísali stav sveta, spôsob, akým ľudia žijú, čo oni sami v spoločnosti robia a čokoľvek, čo by chceli odkázať svojmu súčasnému ja.

      Všetky tri eseje boli nápadité a jazykovo na vysokej úrovni. Pevne veríme, že svoju kreativitu a vedomosti budú aj naďalej rozvíjať.