• OZNAM

     • Milí študenti,

      administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky, preto žiak vykoná dobrovoľnú maturitnú skúšku v termíne od 25. 05. do 13. 06. 2020. V prípade, že sa nechcete zúčastniť , prihlásenie na konanie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môžete zrušiť písomným oznámením riaditeľovi školy do 07. 05. 2020.

                                                                                                         PaedDr. Eva Verníčková, ZRTV

     • Dôležité!

     • Milí rodičia a žiaci,

      podľa usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie sa na ¾ ročnej pedagogickej rade šk. roka 2019/2020 pedagogickí zamestnanci dohodli :

      1. o neklasifikovaní predmetov telesná a športová výchova a odborný výcvik, z dôvodu nenaplnenia cieľa kvalitnou realizáciou a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la.

      2. náboženská výchova zostáva neklasifikovaná a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la

      3. žiaci, ktorí vlastným rozhodnutím neplnili požiadavky vyučovania na diaľku budú preskúšaní a následne sa rozhodne, či do vyššieho ročníka postúpia alebo nie.


      Usmernenie_na__hodnotenie_ziakov_pocas_mimoriadnej_situacie_sposobenej_prerusenim_vyucovania_v.docx​​​​​​​


    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vzdelávanie žiakov bude zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie a EduPage.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 10. – 21. 2. 2020 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome pre prvý turnus v piatok 14. 2. 2020 a pre druhý turnus v piatok 21.02.2020. Súťažili sme v dvoch kategóriách a to:  slalom na lyžiach a slalom  na snowboarde. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celých dvoch týždňov nás  počasieporiadne preskúšalo. Doprialo nám všetko: dážď, vietor ale nakoniec aj sneh a slnko. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny.A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu : Projekt pokračuje

     • Vďaka úspešnému projektu mobility jednotlivcov Erasmus+ s názvom: CNC technológie v Európe – cesta k úspechu vzniklo silné partnerstvo medzi našou školou a VOP CZ, s.p.  

      Erasmus plus je skvelá príležitosť na rozvoj odborných kompetencií a zručností pre našich žiakov. Prečo vôbec treba posilňovať kompetencie? A prečo ich prepájať s praxou? Odpoveď spočíva v neustálom a rýchle sa meniacom prostredí podnikania, vzdelávania, rozvoja technológií.  Aby sme mohli reagovať na tieto zmeny potrebujeme sa naučiť neustále robiť malé zlepšenia. V tomto projekte sme sa snažili vytvárať možnosti odborného rastu našich žiakov, podporovať inovácie a tímovú spoluprácu.

      Po skončení prvej fázy mobility sa žiaci vrátili plní zážitkov a nových skúseností, o ktoré sa podelili vo svojich výstupoch a prezentáciách s ostatnými žiakom našej školy. Predstavili tak nášho mobilného partnera VOP CZ, s.p. ich kultúru, tradície. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času účastníkov stáže, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne využili voľný čas. Nakoniec si prevzali z rúk zástupkyne riaditeľa školy certifikáty o úspešnom absolvovaní zahraničnej stáže.

       

      Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v projekte, naplnený pracovný plán. Sú bohatší o odborné, ale aj osobné skúsenosti.

       

       „Skúsenosť z mojej práce a dvojtýždňovej návštevy vo VOP CZ  ma naučili za krátky čas veľmi veľa o tom, ako je dôležité neustále reagovať na zmeny okolo nás a snažiť sa dosiahnuť veľké ciele malými krokmi.“

      V januári sme sa už začali špeciálne venovať vybraným žiakom III. ročníka, ktorí sa  aktívne pripravujú na 2. fázu mobility, ktorá bude prebiehať od 09.03. 2020 – 20.03.2020.

      Práca na projekte je skvelým zážitkom, výbornou skúsenosťou a školou života. So spoločnosťou VOP CZ, s.p. sme si vytvorili silné partnerstvo, ktoré neostane len archivované v zmluvách a faktúrach založených v projektovej dokumentácii.  

     • ZAKOPANE – SNEHOVÝ LABYRINT

     • Deň pred valentínom zorganizovalo CVČ pri SOŠt v Námestove žiakom výlet do Zakopaneho, kde si spoločne prešli a pozreli snehový labyrint. Rozprestiera sa v areáli Zimowego Parku Rozrywki na viac ako 2500 m2. Steny labyrintu majú viac než dva metre a bludisko sa môže pochváliť snehovými tunelmi, múrmi či chodbami, ktoré sú dlhé viac než jeden kilometer.

     • Krajské kolo technickej olympiády

     • Dňa 5.2.2020 sa v našej škole konal 10. ročník krajského kola technickej olympiády, kedy k nám zavítala krajská komisia, ktorá dohliadala na celý priebeh súťaže.
      Súťaž pozostávala  z teoretickej časti, v ktorej si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a fantáziu pri tvorení kŕmidla pre vtáčiky v kategórii A a kategória B mala za úlohu vytvoriť poličku na kvet. Víťazom srdečne blahoželáme.

     • POLROČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

     • Všetci žiaci našej školy mali možnosť prihlásiť sa do 2. ročníka polročného volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala ŽŠR v spolupráci s CVČ pri SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a vo štvrtok 30. 01. 2020 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť našich žiakov. Do hry sa nesúťažne zapojil aj tím učiteľov a tím majstrov OV. Boli to práve majstri, ktorí nenašli v celej súťaži premožiteľa. Za čo im patrí: „klobúk dolu“. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev. Víťazom sa napokon stal tím z IV.C. Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.  

     • SLADKÁ ODMENA

     • Na začiatku školského roka 2019/2020 vyhlásila ŽŠR súťaž: Najlepšia dochádzka, ktorá bola určená všetkým žiakom SOŠt. Po piatich mesiacoch získavania vedomostí a zručností sme zhodnotili ich snahu. S veľkým náskokom zvíťazila trieda I.C, ktorá získala sladkú odmenu. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme, aby bol druhý polrok úspešnejší.

     • Návšteva pamätníka a pamätného miesta Slovenského národného povstania v Nemeckej

     • So žiakmi IV.C, II.C a I.H sme sa 18.12.2019 vybrali po stopách SNP. Približne uprostred medzi Banskou Bystricou a Breznom sme navštívili nezvyčajný pamätník pozostávajúci z čohosi, čo pripomína betónový komín. Sú to pozostatky bývalej vápenky v Nemeckej, ktorá sa začiatkom roku 1945 stala svedkom jedného z najhorších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska.

      Z výkladu našej lektorky sme sa dozvedeli, že na mieste dnešného pamätného miesta stála továreň na výrobu vápna, tzv. vápenka. V dňoch od 4. do 11. januára 1945 tu uskutočnila nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masové popravy stoviek obetí.

      Expozícia je venovaná jednak udalostiam spojených s vápenkou, ale tiež vojnovým zločinom, ktoré boli spáchané na území Slovenska. Okrem informačných tabúľ si žiaci mohli prezrieť aj viacero predmetov patriacich zavraždeným obetiam a dokument SNP.

      Neďaleko, necelých 200 metrov od pamätného miesta, stojí pamätník predstavujúci plameň pece a pred ním je kľačiaca bronzová socha ženy s rozpaženými rukami. Pripomína utrpenie, ktorým si prešli obete zločinu v Nemeckej.

     • Návšteva Spišskej katolíckej charity

     • Tento rok sme sa rozhodli, že zavítame aj do Spišskej katolíckej charity Námestovo spríjemniť jej klientom a zamestnancom predvianočné obdobie vďaka vianočným pesničkám, ktoré hrali a spievali naši žiaci.

     • Čas Vianočný

     • Dňa 17. 12. 2017 navštívili žiaci  našej školy Centrum sociálnych služieb Námestovo. Cieľom tejto krásnej akcie bolo potešiť starkých pred vianočnými sviatkami milým slovom, vianočnou scénkou, pečenými oblátkami a vianočným hudobným vystúpením.
      O tom, že sa starkým  naša návšteva páčila svedčil najmä úsmev na perách, radosť v očiach ale aj spoločné spievanie piesní spolu s našimi žiakmi.

     • PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

     • Ako je už zvykom, dňa 6.12.2019 zavítal k nám do školy Mikuláš, ktorý spestril vyučovanie našim žiakom.

      Mikuláš a jeho tohtoroční pomocníci boli žiaci zo IV.C triedy, ktorých pri spievaní a hraní sprevádzali školskí hudobníci. Mikuláš s anjelmi a čertmi začínal v školských dielňach v ZŤS, zastavili sa pozrieť aj v cukrárni Gerek, kde zamestnancov veľmi potešili svojou návštevou.  Potom prišli do našej školy, kde každý žiak dostal od anjelov lízatko a o tých neposlušných sa postarali čerti.